તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ?

તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ? મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક પડોશી આંટી એ શીખવ્યુ કે , છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું  જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશ મા રહેતા આંટી એ મને તેના ઘરે બોલાવ્યો હતો .
મને એવુ લાગ્યુ કે તેને કોઇ કામ હશે હું ત્યાં ગયો ત્યારે તે ખુબ જ પારદશૃક ગાઉન  પહેરીને બેઠા હતા તેમાથી તેના સુડોળ શરીર ના બધા અંગો બહાર દેખાય રહ્યા તેણે પાસે બેસાડી ચા અને નાસ્તો આપ્યો  તેની સાથે વાતો કરતા તેણી એ મને પુછ્યુ કે તે કયારેય કોઇ છોકરીને ચોદી છે ? મે શરમાય ને જવાબ આપ્યો કે નહીં .
તો તેણી એ મને મારા ગાલ પર હાથ ફેરવી બે ચુંબનો આપ્યા અને કહ્યુ કે વાંધો નહી  જો તારી ઇચ્છા હોય તો હું તને શીખવાડુ યુવાન છોકરાને આવી બાબતમા વાંધો  હોય શકે ? મે તે સારી વાત છે તમે મને  શીખવો તો આંટી એ મારા કપડા તેના હાથે ઉતારી દીધા અને મારા હાથે તેના કપડા ઉતરાવ્યા પછી તેણે મને તેના મોટા સત્ન ની માલીશ કરાવી .
હવે મારો  લંડ પણ ટાઇટ થઇ ગયો હતો તેણી એ મારી પાસે તેની ચૂત ચુંસાવી તે જ્યારે પુરી રીતે ઉતેજીત થઇ ત્યારે મને તેના ઉપર ચડી ને મારો લંડ તેની ચૂતમા લઇ  ચોદવાનુ શરુ કરી દીધુ હવે મને પણ મજા  આવી રહી હતી તેણીની ચૂતની ગરમી જ્યારે ઠંડી થઇ ત્યારે તેણી એ મારી પાસે તેની ગાંડ પણ મરાવી તેની ગાંડ પણ ખુબ મોટી હતી .
હું થાકી ગયો ત્યારે તેણે  ફરી થી આવવા માટે કહી રજા આપી , આમ આંટીઓ ને ચોદવાની મજા આવે છે , કારણ કે તેઓ અનુભવી હોય છે અને આપણ ને કંઇક નવુ શીખવી શકે છે .