સ્વચ્છ ચૂત ને ચુંસવામા વધુ મજા પડે છે .

સ્વચ્છ ચૂત ને ચોદવા મા અને ચુંસવામા વધુ મજા પડે છે . કારણ કે વાળ ન હોવા ના કારણે તેમા કીટાણુ નથી હોતા યુવાન  સ્ત્રી ઓ પોતાની ચૂત ને સ્વચ્છ રાખવા અંગે સભાન બની ગયી છે .
મે મારા લંડની ગરમી શાંત કરવા માટે  એક દેશી વૈશ્યા ને હોટેલમા લઇ જયી ને ચોદવાનુ નક્કી કરી બોલાવી તેણી ખુબ જ  સુંદર અને યુવાન હતી , મે તેને પાસે તેના ડ્રેસમા હાથ નાખી તેના મોટા સ્તનો  દબાવ્યા સત્ન દબાતા તેણી ઉતેજીત થઇ ને સેક્સી સીસકારા ભરવા લાગી મે તેના સુડોળ શરીર પર ના કપડા ઓ ઉતારવા માંડ્યા તેણી નગ્ન હાલતા ખુબ જ સુંદર દેખાતી હતી તેની ગોરી લીસી જાંઘો ને  જોતા જ મારો લંડ તેની ચૂત ચોદવા માટે તૈયાર થઇ ગયો .
જાંઘો પર હાથ ફેરવી તેને પહોળી કરી ચૂત જોવા માટે ,તેની ચૂત પણ એકદમ સ્વચ્છ વાળ સાફ કરેલ હતી મે તેને દબાવી મારી જીભ વડે ચોદવા માંડી થોડી વાર મા તો ચૂતનો બધો રસ નીકળી ગયો પછી મે મારો લંડ ટાઇટ કરી મારા ખોળા મા તેણી ને બેસાડી ચૂતમા લંડ ચડાવી દીધો અને ચોદવા લાગ્યો  તેના મોટા સત્નો મારા હોઠમા લેતા લેતા હુ ચોદતો હતો તેણી માટે આ નવી પ્રધ્ધતી  હોય તેને પણ મજા આવી રહી હતી .
આ રીતે થોડી વાર ચોદવાથી મારો લંડ પણ શાંત થઇ ગયો . આમ ચોદવામા વધારે મજા આવે છે .