ગામડામા દેશી ચૂદાઇ .- ૨

મે હિનાને હાથ પકડી ખેંચી મારા શરીર સાથે દબાવી ચુંબનો આપ્યા તો તેના રુપાળા ગાલ ગુલાબી થઇ ગયા , અમે બંને ત્યાં થી વાડી મા બનાવેલ મકાન મા પાછા આવી ગયા .

મે હિના ને મારી પાસે પથારી મા બેસાડી ફરી થી ચુંબનો આપ્યા અમારા બંને માટે આ નવો અનુભવ હોય તેણી શરમાય રહી હતી .
મે જ્યારે તેના બ્રા માંથી બહાર આવવા માંગતા સત્નો દબાવ્યા તો હિનાના ગોરા ગાલ મા શરમના શેરડા પડ્યા મે તે શરમના નીશાન ચુમી ને તેને વધુ શરમાવી પછી મારા કપડા ઉતારી નાખ્યા પણ તે કપડા ઉતારવામા પણ શરમાતી હતી માટે મે મારા જ હાથે તેના કપડા ઉતારી દીધા .

નગ્ન હાલતમા તે ખુબ શરમાયને તેના બંને હાથો વડે તેની ચૂત ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી મે તેનો હાથ પકડીને તેમા મારો લંડ પકડાવી દીધો અને તેને હલાવીને ટાઇટ કરવા કહ્યુ .

મે ત્યા સુધી તેના સત્નો દબાવ્યા હવે તે પણ ચોદવાનુ કહેવા લાગી મે તેને પથારીમા સીધી સુવાડી મારો લંડ તેની કુંવારી ચીકણી ચૂત મા ચડાવી દીધો જેવો લંડ ચૂતમા ગયો તેણે યોનીપટલ ચીરી નાખ્યુ ચૂતમાથી લોહી નીકળવા લાગ્યુ .

મે ખુબ ધીમે થી તેની ચૂત ચોદવા માંડી તો પણ પહેલીવારની ચૂદાય હોવાના કારણે તેની આંખો મા આંસુ ઉભરાય ગયા થોડી વાર ચોદીને મે લંડ બહાર કાઢી લીધો .

પાછો તેના સત્નો દબાવી ને ઉતેજીત કરવા લાગ્યો મે તેના ગાંડ મારવા માટે સમજાવી તો તેણી માની ગયી મે તે તેને ઉંધી સુવાડી તેની ગાંડમા મારો લંડ ચડાવી તેની ગાંડ મારવા લાગ્યો .

તેણીની ચૂત કરતા ગાંડ વધારે કડક હતી મારો લંડ થોડી વાર તેની ગાંડ મારી ને શાંત થઇ ગયો બંને ને આ નવો અનુભવ કરવામા મજા આવી . પછી જ્યારે પણ રજા મળે ત્યારે અહીયા આવી જવાનુ નક્કી કરી બંને પાછા શહેરમા ગયા .