મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૪]

ભાગ ૩ નું ચાલુ .. એને છાતી પર હાથ ની ચોકડી કરી રાખી હતી એ છોડી ને હવે મારા ગળે હાથ વિન્તાડ્યા હતા . માત્ર નાઈટી થી ઢંકાયેલા એના સ્તન મારી છાતી સાથે ડાબી ગયા હતા . વધુ કૈક કરીContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૪]

મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૫]

ભાગ ૪ નું ચાલુ.. ધીરે ધીરે કરી ને મારો એક હાથ છેવટે મસ્તાની ની ભોસ પાર પહોંચ્યો , ફરી એની જાંઘ સંકોચાઈ ગઈ . એને નીકર પહેરી હતી. કમ્રસ થી ભીની થઇ ગયેલો નીકર પર આંગળી ઓ ફેઅરવી ચિકાસ લઇContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૫]

મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૮]

ભાગ ૭ નું ચાલુ . . . .એ જોતી રહી અને મેં ધીરે ધીરે લંડ અંદર બહાર ઘાલ્યો . વિના તકલીફે લગભગ આખો સમાઈ ગયો . છેલ્લો એક ઇંચ બાકી રહ્યો ત્યારે હું રોકાયો . એની યોની માં ફટ ફટContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૮]

મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૧૦ ]

ભાગ ૯ માં નું ચાલુ . . મેં એને ચાટી સુવડાવી જાંઘ પહોળી કરી . એના પગ વચ્ચે થઇ ને મેં મારું મો ભોસ પર લગાવી દીધું . આગલી રાતે ની ચૂડી પછી પણ એની ભોસ ભીની હતી . એContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૧૦ ]