મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૫]

ભાગ ૪ નું ચાલુ.. ધીરે ધીરે કરી ને મારો એક હાથ છેવટે મસ્તાની ની ભોસ પાર પહોંચ્યો , ફરી એની જાંઘ સંકોચાઈ ગઈ . એને નીકર પહેરી હતી. કમ્રસ થી ભીની થઇ ગયેલો નીકર પર આંગળી ઓ ફેઅરવી ચિકાસ લઇ ને સુંઘી જોઈ . ભોસ ની મસ્ત સુવાસ થી આમ ય મારો લંફ ટટ્ટાર હતો . તે વધુ ટટ્ટાર થઇ ને ઠુમકા મારવા લાગ્યો . પ્રયત્ન કરવા છતાં મારી આંગળી ઓ નીકર ની અંદર પેસી સાકી નહિ . ઉપર ઉપર થી પીકી પંપાળી સંતોસ માનવો પડ્યો .

અમે બંને ઉતેજીત થાય ગયા હતા. મેં હવે એને ચાટી સુવાડી દીધી . બંને સ્તન પર બચ્ચી કરી નીપલ મોમાં લઇ ને ચૂસી . એક હાથ નીકર ની કમર પટ્ટી માં પેસી ભોસ પર પહોંચી ગયો . મસ્તાની ઈ મને રોકવા પ્રયત્ન કર્યો પણ બીજા હાથે એને પકડી રાખ્યો હતો .

નીપલ પર જીભ ફેરવતા ફેરવતા મારી આંગળી ઈ મસ્તાની ની કલીતોરીસ શોધી કાઢી મસળી નાખી . મસ્તાની તરફડવા લાગી . એના નિતંબ ડોલી પડ્યા . જેવા એના કુલા ઊંચા થયા કે મેં એની નીકર ઉતારી નાખી . શરમ ની મારી ઈ પડખું ફરી મને વળગી પડી . એને એક જાંઘ મારી જાંઘ પર નાખી .

આમ કરવાથી બે ત્રણ વખત વાત બની . એક ઈ કે મારો ભોસ પરનો હાથ અમારી જાંઘ વચ્ચે ફસાઈ ગયો . મેં હળવેથી બે આંગળી ઓ ચૂત માં ઘાલી . યોની પાતાળ સુધી જી સાકી . હથેળી વડે કલીતોરીસ ડાબી ગઈ . બીજું, મેં એની જાંઘ ખેચી ને માર પેટ પર લીધી . આના થી ભોસ પહોળી થઇ ગઈ અને મારી જાંઘ સાથે ડાબી ગઈ . અને ત્રીજું , કુલા પર થી પાછળ થી મારી બીજા હાથ ની આંગળી ઓ ગંદ અને ચૂત સુધી જી સાકી . આ પોસીસન માં અમે પડી રહ્યા., મસ્તાની સિસકારા કરતી કરતી ગરમ થવા લાગી , મારો લંડ ફટ ફટ થઇ રહ્યો .

છેવટે એને પલંગ ની ધાર પર ચાટી સુવાડી હું જમીન પર બેસી ગયો . એના પગ મેં મારા ખભા પર લીધા, મસ્તાની એ હાથ વડે ચહેરો ઢાંકી દીધો . ઉતેજના થી સુજી ગયેલી એની ભોસ મારા મો સામે આવી ગઈ .

કુવારી હોવા છતાં મસ્તાની ની ભોસ પુખ્ત વાય ની છોકરી જેવી હતી . આમ મસ્તાની ગોરી હતી પણ ભોસ નો રંગ જરા શ્યામ હતો . મોટા હોઠ જળ અને ભરાવ દર હતા અને કાલ વાન્કોલીયા શિથ થી ઢંકાયેલા હતા. હોઠ વચ્ચે ની ફટ ઊંડી હતી અને ૩ ઇંચ જેટલી લાંબી હતી. નાના હોઠ ઉતેજના ને કરને સુજી ગયા હતા. ફટ ના આઆગલ ના છેડે નાના છોકરા ની લોદી જેવી જડી અને ૧ ઇંચ લામ્વી તાતાર કલએતોરીસ હતી. ફટ નાં પાછલા છેડે સાંકડું ચૂત નું મોઢું હતું . આખી ભોસ પર ચીકની લાળ ફેલાઈ ગયેલી હતી .

નીચા નામી ને મેં ભોસ પર બચ્ચી કરી . આંગળી ના ટેરવે હલકા સ્પર્સ થી હું ભોસ પંપાળવા લાગ્યો . મોટા હોઠ પહોળા કરી બે આંગળી ઓ અંદર ફેરવી અને ક્લાએતોરીસ રમાડી. ભોસ માંથી વધુ કમ્રસ ઝરવા લાગ્યો . મસ્તાની ના કુલા હલકા પડી ગયા. જયારે મેં કલએતોરીસ ને મારા હોઠ વચ્ચે લઈને ચૂસી ત્યારે મસ્તાની સહન નો કરી સાકી . મારા વાળ પકડી મારું માથું જરા ખસેડી લીધું . અને બોલી : મામુ , ત્યાં ના અડીસ મને બહુ ગલી થઇ છે .
બાકી નું ભાગ ૬ માં વાંચો . .