ઘરમાં સેક્સ , ઘરોમાં સેક્સ હોયજ છે .

ઘરમાં સેક્સ આ સામાન્ય વાત છે કે  દરેક ઘરોમાં સેક્સ હોયજ છે . અને  દરેક લોકો પોતાના ઘરોમાં સેક્સ માણતાજ હોય છે , હું આજે એક મિત્રને મળવા તેના ઘરે ગયો હતો , તે તેની પત્ની સાથે સેક્સ માની રહ્યો હતો મેં તે દુર થીજ જોવાનું નકી કર્યું , તેને પહેલાતો તેની સુંદર યુવાન પત્નીને નગ્ન કરી અને તેના સ્તનોની માલીસ કરવા માંડી તે પણ નગ્ન થયી ગયો તેની સ્ત્રીએ તેનો લંડ હાથમાં લ્યીને હલાવવાનું શરુ કરી દીધું નાજુક હાથો વડે માલીસ થવાથી તે લંડ ઉતેજીત થયી ગયો  નાજુક હાથોએ તેને વધુ જોરથી હલાવવા માંડ્યો તો તે માંથી વીર્ય બહાર નીકળી ગયું , તે પુરુસ ગુસ્સે થયી ગયો તેની સ્ત્રી પર અને બે તમાચા લગાવ્યા તેણીએ તો પણ તેના પતિનો લંડ ફરીથી હાથમાં લયીને ઉતેજીત કરી દીધો પછી તેણે તેની ચીકણી ચુતને ચોદવા માંડી સ્ત્રીની યોની  કડક અને  ચીકણી  હતી થોડીવાર માંજ તેનો લંડ ફરીથી લીક થયી ગયો હવે તે સ્ત્રી પણ થાકી ગયી હતી . મેં પણ ત્યાંથી જવા માંડ્યું આમ દરેક ઘરો માં સેક્સ દરેક લોકો માણતા જ હોય છે .