મોટી ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

કોઈની પણ ગાંડ મારવી તે જોકે પ્રકૃતિ ના નિયમની વિરુદ્ધ છે , પણ જયારે ચૂત ના મળે ત્યારે લોકો ગાંડ મારીને પણ મન મનાવી લે છે .
મેં પણ એક વખત તે કામ કરવા માટે વિચાર્યું  અને મને તેવો એક માણસ મળી ગયો . મેં તેની સાથે તેનો ભાવ નક્કી કરીને તેને એક ગેસ્ટ હાઉસ માં લયી ગયો તેને સારી રીતે ખવરાવી  પીવરાવીને મેં તેને ત્યાર થવા માટે કહ્યું .
તેનો દેખાવ છોકરી જેવોજ હતો તેમાં તેને છોકરીના કપડા પહેરી લીધા , હવે તે એક સુંદર સ્ત્રી જ લાગી  રહ્યો હતો . મને તેની તે અદા પસંદ આવી , મેં  તેના કપડા ધીમે ધીમે દુર કર્યા અને તેને મારા હાથો વડે મારા શરીર સાથે કચડવા માંડ્યો મારો લંડ ઉતેજીત થવા લાગ્યો હતો મેં તેને ઉંધો સુવરાવી ને તેનો ચણિયો ઉંચો કરી તેની મોટી ગાંડ ને મારવા લાગ્યો તેની ગાંડ થોડી વધારે કડક હતી મારી પત્નીની ચૂત કરતા મને તેમાં મજા આવી રહી હતી .
પણ થોડીજ વારમાં મારા કડક લંડના અંદર જવાથી તેની ગાંડ ફાટી ગયી અને તેમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું મને પણ હવે ઘણો સંતોસ મળી ગયો હતો માટે મેં તેને છોડી દીધો .