સેટ શાડી દેશી ગામડાની યુવતીઓનો પસંદનો વિષય છે

સેટ  શાડી , દેશી ગામડાની યુવતીઓનો  પસંદનો વિષય છે . જો તમે કોઇ  ગામડાની યુવાન સ્ત્રીને પટાવવા માંગતા તેને ભેટમા સેટ અને શાડી આપજો તે તમને  ચોદવા દેવા પણ તૈયાર થઇ જશે , મારા  મીત્રની બહેનના લગ્નમા હાજરી આપવા  ગામડામા ગયો હતો તેની બહેનને ભેટ  આપવા માટે મે બે સેટ અને સાડી શહેર માથી લીધા હતા .

બેમાથી જે તેને પસંદ પડે તે તેને આપવાનો હતો . તે સેટ પસંદ  કરવા તેની બહેનપણીને સાથે રાખી  તેણે તેમાથી એક સેટ પસંદ કરીને બીજો  મને પાછો આપ્યો  પણ મને લાગ્યુ  કે  તેની  બહેનપણી તે વધુ પસંદ પડી ગયો  હતો . ગામડામા લગ્નો રાત્રીના ભાગે  વધારે પડતા હોય છે . મે તે બહેનપણી  કે જેનુ નામ રસીલા હતુ તેને નજરમા રાખી હતી , રાત્રે જ્યારે બધા મહેમાનો  લગ્નમા વ્યસ્ત હતા ત્યારે મે તેને ઇશારો  કરી  બહાર બોલાવી  અને તેને  એકાંતમા  લઇ જવા કહ્યુ  તે સેટ ની લાલચમા મને  ગામની બહાર નદી કિનારે લઇ ગઇ .

મે તેને મારા હાથે જ સેટ અને સાડી  પહેરાવ્યા તે ખુશ થઇ ને મારો આભાર  માનવા લાગી પણ મે તેને મારા શરીર સાથે  દબાવવા માંડી હવે તેની ચૂત પણ કડક થઇ ગઇ હતી મે તેના સુડોળ શરીર પરના કપડા દુર કરી આપ્યા અને  તેના સત્નોને ચાટવા માંડયો  તેણે પણ મારા લંડને તેના નાજુક હાથમા હલાવીને  ટાઇટ કરી દીધો અને તેની ચૂતમા મુકી મને નીચે સુવાડીને ચોદવા લાગી

મે પણ તેના નાજુક શરીરને તેણે પોતાની જાતેજ મને ચોદીને  તેની ચૂત ફાડી નાખી . આમ ગામડાની  છોકરીઓને પટાવવામા સેટ સાડી ખુબ  કામ આવી શકે છે .