સેક્સી રાજુ .

રાજુ ૧૪ વરસનો હતો ત્યારથી તેને એક ખરાબ આદત હતી તે કોઇ પણ જાનવરને એકાંતમા જોઇ જાય તો તેને ચોદી લેતો , તેમા તેને મજા આવતી . એક વાર કોઇ માણસ પોતાની બકરીને ચોકમા બાંધીને કોઇ કામ માટે બજારમા ગયો હતો , તે જગ્યા પાસે બકરો નીકળયો તેણે તે બકરીને ચોદવાની શરુ કરી ઘણા માણસો આ ખેલ જોઇ રહ્યા હતા બકરી લાચારી ભરી ચીસો પાડી રહી હતી , તેને કોઇ બચાવવા વાળુ હતુ નહી .

આ દશ્ય રાજુ પણ જોતો હતો તેણે જોયુ કે એક સુંદર છોકરી પણ આ દશ્ય ઘ્યાન થી જોઇ રહી હતી . તે આ ખેલ જોઇને ખુશ થઇ ને તાળી પાડી રહી હતી , રાજુ એ છોકરીને પામવાનુ વિચારી તે ક્યાં રહે ક્યા જાય છે વગેરે જાણકારી મેળવવાનુ છેચાલુ કરી દીધુ .

એક વખત તે છોકરી નદી કિનારે નહાવા માટે ગઇ હતી , રાજુ પણ તેનો પીછો કરતા કરતા ત્યા સુધી પહોંચી ગયો હતો . તે છોકરીએ તેના કપડા ઉતારીને ઝાડની ઓથ મા મુક્યા અને ફકત બ્રા અને પેન્ટી સાથે નદીમા નહાવા લાગી તેને આવી હાલતમા જોઇ ને રાજુ નો લંડ પેન્ટમા ઉછાળા મારવા લાગ્યો હતો .

નહાતા નહાતા ચંદા ભુલ થી ઉંડા પાણીમા ચાલી ગઇ તેને તરતા આવડતુ નહોતુ તે ડુબવા માંડી તે બચાવવા માટે ચીસો પાડી રહી હતી , પણ આજુબાજુ રાજુ સીવાય કોઇ હતુ નહી , રાજુ એ તેને બચાવવા માટે પાણી મા કુદયો તેને તરતા આવડતુ હતુ . તેણે તરતા તરતા ચંદા પાસે પહોંચીને તેના વાળ પકડી ખેંચીને નદીમાથી બહાર કાઢી ને રેતી મા સુવડાવી તેના પેટ અને છાતી ને દબાવવા માંડ્યા તેના પેટ માથી પાણી બહાર નીકળી ગયુ તે બેઠી થઇ ત્યારે રાજુ એ તરતા આવડતુ હતુ નહી તો ઉંડા પાણીમા શા માટે ગઇ ? ચંદા કહ્યુ તે જાણતી ન હતી પાણી ત્યાં ઉંડુ હશે .

ચંદા એ તેને ઘરમાં આ વાત ન કરવા માટે કહ્યુ તો રાજુ ચંદા પાસે એક વચન માગ્યુ કે તે રાજુને મળવા માટે સાંજે તેના ઘરે આવશે , ચંદા તે સાંજે આવશે તેવુ કહ્યા પછી બંને છુટા પડ્યા .

cont.