દેશી હિરોઇનો

અલગ અલગ નૌકરીઓમા ગરમ દેશી હિરોઇનોનો વધારો થતો જાય છે તેઓ ખુબ જલ્દી કામુક્તા ફેલાવે છે તેઓ પોતાની હાજરી જલ્દીથી બતાવી દે છે

માલુ, આંટી દેશી વગેરે તેના સારા ખેલાડીઓ છે બસ તમે તેની બધી જરુરીયાતો સારી રીતે પુરી કરી દો તો તે પણ તમારી  બધી જરુરીયાતો સારી રીતે પુરી કરી આપે છેજેવી રીતે વિજય પોતાની સેક્રેટરી આશા મેડમ નુ ખુબજ ધ્યાન રાખે છે

આશા મેડમ પણ તેની શેઠને ગમતા ટુકા અને પાતળા કપડા પહેરીને તેને જયારે પણ મરજી હોય ત્યારે તેને ચોદવા દે છે   ગરમ દેશી હિરોઇનો આ કામ સરસ રીતે કરી શકે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *