દેશી વૈશ્યાની ચુદાય

આજ સવારથી જ મારો લંડ ઉતેજીત થઇ ગયો હતો , પણ મે તપાસ કરી તો જાણવા મળયુ કે મારી બધી જ સ્ત્રી મીત્રો કોઇ ને કોઇ કામમા વ્યસ્ત હતી મારા લંડને ચુત ની સખત જરુર હતી માટે મે કોઇ વૈશ્યા પાસે જવાનુ નક્કી કરી લીધુ તેની પાસે પહોંચતાજ તેણે મને તેની બાહુઓમા કચડીને ચુંબનોથી નવડાવી દીધો
મારો લંડ સખત ટાઇટ થઇ ગયો પછી તેણીએ મારા કપડા ઉતારવા માંડયા મે તેના કપડા ઉતારવાનુ શરુ કરી દીધુ બંને નગ્ન થઇ જતાજ મે તેને પકડીને પલંગમા સુવડાવી અને તેની ઉપર ચડી ગયો મારો લંડ તેણીએ તેના ગુલાબી હોઠોમા લઇને ચુસવા લાગી તેના ગુલાબી હોઠોમા જવાથી તે વધુ ટાઇટ થઇ ગયો પછી મે તેને તેની ચુતમા મુકવા કહી દીધુ મને અને તેણીને ખુબજ મજા આવી રહી હતી
અચાનકજ તેણીની ચુત ફાટી ગઇ અને તેમાથી લોહી નીકળવા લાગ્યુ પણ મારો ઉતેજીત લંડ હજુ પણ શાંત થયો ન હતો તેને હજુ પણ ચુતની જરુર હતી માટે તેણીએ તેની ગાંડમા લંડ ચડાવાનુ કહ્યુ મને તેમા પણ મજા આવવા લાગી આખરે તેની ગાંડ પણ ફાડીને જ મારો ટાઇટ લંડ શાંત થયો મારા રુપીયા લંડે વસુલ કરી લીધા