એક સેક્સી સેક્સ કથા .

મારા સાહેબની બદલી આગરા થઇ ગયી , તેની કાનપુરમા બીજા નવા સાહેબ આવી ગયા મારા સદનસીબે જેવા સાહેબ મારે જોઇતા હતા તેવા જ મળા ગયા .

મને સાહેબ કરતા મેમસાહેબના સ્વભાવની વધુ પરવા હતી , મને અત્યાર સુધી ના અનુભવે તે સમજાયી ગયુ હતુ કે જો નૌકરી સારી રીતે કરવી હોય તો મેમસાહેબ ને ખુશ કરી દેવા જરુરી છે , અને મેમસાહેબ કેવી રીતે ખુશ કરવા તે હું જાણતો હતો .

પહેલા વાળા મેડમ મારા સાથે ભળી ગયા હતા પણ તેને માત્ર દિકરાઓ જ હતા દિકરીઓ હતી નહીં . જ્યારે આ નવા મેડમ ને ચાર દિકરીઓ હતી . ચારેય સુંદર ગુલાબના ફુલ જેવી , તેની દિકરીઓ ને જોઇ ને મને ચાર અલગ અલગ સાઇઝ ની ચૂત નો સ્વાદ ચાખવાનુ મન થઇ ગયુ હતુ .

પણ તેના માટે યોજના બનાવવી પડે અને યોજના એ જ કે માને ફસાવીને પછી દિકરી ચોદવાની મજા લ્યો , મોટી દિકરી તો પહેલે થીજ ચૂત ચોદાવી લીધી હોય હોય તેવુ લાગતુ હતુ .

તેનુ શરીર મોટી યુવાન સ્ત્રી જેવુ લાગતુ હતુ પછી ની ત્રણે છોકરીઓ કુંવારી લાગતી હતી .અને મેડમના ચહેરાને જોઇ ને મને એવુ લાગ્યુ હતુ કે તેને મારા જેવા યુવાનના લંડ નો સ્વાદ ભાવશે .

મે સાહેબ ના બંગલા પર આવવા જવાનુ શરુ કરી દીધુ .મેડમ ને પુછી ને બજારના કામ કરવા માંડયા , એક દિવસ જ્યારે હું બંગલે ગયો ત્યારે ત્યાં એકદમ શાંતી હતી કદાચ છોકરીઓ ક્યાક બહાર ગઇ હતી . ..

cont.