यौवन ज्वर

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहनार्या मंगला नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंगला एका छोट्याशा गावात राहणारी एक 26 वर्षाची देखनी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी 10 वर्ष झाली तरी मंगला वर जवानी ची जादू आता चढू लागली होती.

तीच्या छातीवरून व पृष्ठभागावरून तसे साफ दिसून पण येत होते. 32 साईज च्या चवळी च्या शेंगे सारख्या बारीक कंबरे मुळे छातीवरील 36 चे मांसल दुधाळ मस्त टपोरे गोळे व 38 चे मटक्या सारखे गोलाकार नितंब अधिकच मोठे व ऊठून दिसायची. ते सांभाळने मंगला ला पण खूपच कठीण जायचे.

गावातील बायका ब्रा नाही घालत त्यामुळे तर ती जेव्हा चालायची तेंव्हा तर तीचे वक्ष व नितंब असे काही हालायचे की एखाद्या नामर्द चा किंवा म्हातार्याच्या पॅन्ट मध्ये पण तंबू उभा राहिल.

पण ईतक सारा यौवन खजिना मंगला कडे असून पण ती यौवन सुखासाठी आसूसलेलीच होती त्याच कारण म्हणजे तीचा नवरा एक नंबर चा व्यसनी. दारू शिवाय त्याला काही दिसायचं नाही. दिवस रात्र दारू च्या नशेत पडून रहायचा. नशेमूळे महीना महीना तो मंगला ला हात लावयचा नाही व लावला तरी नशेत दोनच धक्क्यात आऊट व्हयचा.

मंगला तशीच तहानलेली तडफडत पडून रहायची. व्यसनी नवरा कामधंदा करत नसल्याने मंगला गावातील ईतर बायका सोबत गावच्या पाटलाच्या शेतात रोजंदारि वर जायची.

पाटील हा श्रीमंत पण रंगेल माणूस होता. बाई चा खूप नाद होता त्याला. शेतात येणार्या प्रत्येक बाई तो डोळा ठेवून असायचा. मंगला पण त्यातून सुटली नाही. काम करताना तीच्या विस्कटलेल्या कपड्यातून दिसनार तीच मदमस्त अंग निरखत रहायचा. नेहमी लगट करायचा प्रयत्न करायचा.

पैसे देताना विनाकारण हात पकडायचा.

पाटलाने आपल्या पैसा व ताकतीच्या जोरावर गावातील अनेक बायकांना आपल्या सोबत झोपवल होत. पण मंगला अतृप्त असली तरी पतिव्रता होती. तीला पाटलाच्या चाळ्यांचा खूप राग यायचा पण पोटाचा प्रश्न असल्याने ती काही करू शकत नव्हती.मंगला च्या मादक मुसमुसलेल्या सौंदर्यामुळे पाटल तीच्या मागे वेडा झाला होता. पण खूप प्रयत्न करून पण मंगला काही त्याच्या हाती येत नव्हती.

या दरम्यान पाटलाचे मात्र मंगला सोबत चे चाळे खूप वाढले होते. आता तर तो तीला कुठे ही स्पर्श करू लागला होता. चान्स मिळे तेंव्हा तीच्या गांडीवर हात मारी कधी छातीवर गोळे हातांनी घोळसे. मंगला बिचारी कशीबशी सुटका करुन घेऊन जायची. पण शरीर सुखासाठी आतुरलेल्या मंगला ला मात्र तो स्पर्श हवाहवासा वाटू लागला.

तीचे मन तीला विरोध करत होते पण शरीराला मात्र त्या अस्सल पुरुषी स्पर्शाची चटक लागली होती. तीला माहीत होत की हे चुकीचं आहे पण तीच शरीर मात्र तीच्या मनाला जुमानत नव्हतं. तीचा विरोध हळूहळू कमी होत होता. पण तीच्या या अप्रत्यक्ष होकारा मूळे पाटलाच धाडस खूप वाढले होते.

तो आता मनसोक्त पणे तीची छाती कुस्करू लागला होता. पण अजून पण मंगला त्याच्या अंथरुणावर काय येत नव्हती. असे बरेच दिवस गेले. काही दिवसांनी मंगला कामावर आली नाही. अजून 2-3 दिवस झाले तरी आलीच नाही. म्हणून पाटलाने ईतर बायकांच्या कडे चौकशी केली. तर त्यांनी सांगितले की मंगला खूप आजारी आहे.

पाटलाला आयतीच संधी सापडली होती. तो कामाचे पैसे देण्याच्या निमित्ताने तीच्या घरी गेला .तीच घर खूप लहान होतं फक्त 2 खोल्यांच .बाहेर च्या खोलीत तीचा नवरा दारू पिऊन पूर्ण शुद्ध हरपून पडला होता. आत मध्ये मंगला झोपली होती. मंगला सासू सासरे यांना सोडून वेगळे राहत होती त्यामुळे घरी ती व नवरा दोघेच असत.

पाटील आतमध्ये गेला व तीला खेटून बसला व विचारपूस करू लागला. “खूप जास्त ताप आहे का?”

असे विचारतच त्याने ताप बघायचा निमित्ताने तीच्या हातावर हात ठेवला. तसा मंगला हात मागे घेऊन सोडवायचा प्रयत्न करू लागली. पण पाटलाने आपली पुरुषी पकड घट्ट पकडून होता.

“खूपच गरम झालय कि अंग ” असे म्हणून त्याने आपला हात तीच्या हातावरून ढकलत तीच्या माने पर्यंत नेला.

तो आपला हात माने वरून फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने मंगला च्या मनात पण लावा पेटवा होता. तीने ओळखले होते की आज काही या चांडाळा च्या हातून आपली सुटका नाही. पुढे काय होणार आहे हे विचार करूनच तीच अंग अंग शहारल होत. तीच्या वक्ष स्थळावरील मनुके नुसता विचारानेच शहारले होते.

खूप दिवस सुकून कोमेजलेल्या रोपावर आज पावसाचा वर्षाव होनार होता. मनातून ती खूप आनंदून गेली होती. आता पाटलाने आपला हात तसाच खाली नेला व झंपर वरूनच तीच्या कबूतरावर हलकेच हात फिरवू लागला. आत ब्रा नव्हती त्यामुळे तीच्या ऊन्मत ऊरोज व त्या वरील मनुक्यांचा व त्यावरील ताठरतेचा स्पर्श सरळसरळ जाणवत होता. आजवर ईतक्या जणींना आपल्या खाली झोपवलेल्या पाटलाला ‘पाखरू जाळ्यात सापडल्याचा’ लगेच अंदाज आला.

त्यला तर पंच पक्वान्नांची मेजवानी मिळाली होती. पण त्याने हे जेवन अधाशासारख खावून तोंड भाजून घेण्यापेक्षा हळूहळू पण मनभरून खायचं ठरवल. त्याने आपला हात तसाच तीच्या थानावर ठेवला होता. मंगला फक्त तोंडाने विरोध दर्शवत होती. काय करताय पाटिल नवरा आहे बाहेर काढाना हात ती हलकेच म्हणाली पण स्वतः त्याचा हात बाजूला करायची तसदी मात्र घेतली नाही. तो म्हणाला त्यो व्हय. त्यो गेला कधीच कोम्यात. मावळल्या शिवाय काय उठायचा न्हाय.

अजून पाटिल हात तसाच ठेवून होता. त्याच्या वजनदार मर्दानी हात छातीवर घेऊन तीला खूप बरं वाटतं होतं. पण बराच वेळ हाताची हालचाल नाही झाली म्हणून ती आतून कळवळली. त्याच्या कडून मोठ्या मोठ्या कलिंगड व संपूर्ण शरीराच मर्दन करून घ्यायला ती आतुर झाली होती. तोंडातून हलकेच म्हणत होती काढा की हात अस करू नका. पण अजून हात तसाच होता.

आता मात्र मंगला ला राहवेना शेवटी ती बोलली च. ” पाटिल नीसत धरून काय बसलाय कुस्करा की “.

मग काय पाटलाला हेच तर हव होत. तो मंद हसला व एखाद्या हरिणी वल्ली सिंह जस तुटून पडतो तसा तो आपल्या शिकारीवर तुटून पडला.तो तीच्या वल पडून सर्वांनाचे मुके घेत होता. मंगला ने पण पूर्ण पणे त्याला आपल्या मिठीत जखडल होतं. आता तो तीच्या तोंडात तोंड घालून चुंबन घेत होता. कधी तीचे ओठ तर कधी कान चावत होता.

मंगला ला हा अनुभव नविन होता. त्याच्या नवर्याने अस कधीच केलं नव्हतं. या नविन अनुभवाने ती अधिकच चवताळली होती. तीच्या अंगातली तापाची जागा आता जवानीच्या गर्मी ने घेतलेली होती. तीने आपल सर्वस्व पाटलाला दिलं होतं. पाटील तीचा यथोचित भोग घेत होता. रानटी पणे पाटिल तीच्या गालाचा ओठांचा मानेचा चावा घेत होता. तीच्या कबूतरांचा तर त्याने अक्षरशः चोळामोळा केला होता. मंगला वेदनेने कळवळली. आआहहहहहहहहह ……… आआआऊच…………..पाटील……जरा दमानं…… आहहहहहहहहह… मेलेएए…..

पण तरी त्याला हव ते करू देत होती कारण वेदनेच्या त्रासा वर तृप्ती चा आनंद भारी पडत होता.पाटलाने आपला मोर्चा आता अजून खाली वळवला. तीच्या झंपर ची बटन काढून कोंबून ठेवलेल्या कबूतराना मोकळं केलं. ती बिचारी कबूतरे ब्लाऊज मधून तर सुटली पण पाटलाच्या हातांनी त्याना आस काही जखडून चोळलं की तीचे गोरेपान वक्ष लाल भडक झाले. तीला ऊभे करन ब्लाऊज व साडी काढून टाकली आता ती फक्त परकर वर होती.

त्याने गपकन तीचा एक बाॅल तोंडात भरला.व चावा घेतला. अचानक झालेल्या हल्ला मूळे थरथरून ती बिलखली. “आआआईईई… ईईईईईईईईईई… गगगगगगग ………. आहहहहहहहहहहहहह……….. चावू नका ना………… दुखतंय की…………… पाटील मात्र आपल्या मस्तीत मस्त होता .ताने परकर ची नाडी सोडली तसा तो घसरून तीच्या पायात गेला. ती आता फक्त चड्डी वर होती. त्याने तसच चड्डी वरून तीची पुच्ची जोरात दाबली. ती अजून शहारली.

मग थोड्या वेळाने चड्डी पण काडली व पूर्ण नागडी केलं. व एक बोट पुच्ची मध्ये घुसवली. ती वेदनेनी विव्हळू लागली होती. पाटलाला जाणवलं कि तिची पुच्ची पुर्ण ओली झाली आहे. त्याने तीला खाली झोपवलं व आपले पण सगळे कपडे काढून टाकले. तसा सोटा पाहून मंगला आश्चर्याने म्हणाली…आआई ग…..एवढा मोठा…. तसा तीच्या नवर्याचा पण मोठाच होता पण पाटला एवढा 8″ लांब व 2•5” जाड लवडा तीने कधी पाहिलं नव्हतं. तो आत घुसल्याघुसल्या तीच्या छकुली ची काय अवस्था होणार याची तीला चांगली कल्पना होती. तो हसत हसत तीच्या कडे गेला व सरळ तीच्या पुच्ची त तोंड घातल.

गावरान पाखरु साठी हे अनपेक्षित असत. पण यात तीला सुख जबरदस्त मिळत होतं. ती खूप उत्साही झाली व त्याच डोक स्वतःच्या पुच्ची वर दाबू लागली. व आपला एक हात त्याच्या लवडा पकडून खेळू लागली. तो दाब सहन न झाल्याने पाटील उठला व लंड तीच्या तोंडात देवू लागला. पण तीने कधी घेतल नव्हतं बोलली ..शीईईईईईई….हे कोण घेत का तोंडात…….घाण….पण पाटलाने जबरदस्ती तोंडात कोंबलच. आधी विरोध करू लागली पण नंतर लंडाची टेस्ट लागला व विरोध बंद झाला.थोडा वेळ चोखून झाल्यावर ती म्हणाली आता सहन होत नाही…पाय फाकवून म्हणाली घाला ना आता आत…..बास आता…वरवर…..चांगली झवून काढा आता मला…….घुसवा तुमचा सोट्या आत……शांत करा मला…

मग पाटलाने तीला खाली झोपवलं व आपण वरती आला व तीच्या होल चा अंदाज घेवून लंड ठेवून एक जोरदार घाव घातला……..तशी मंगला ओरडली.आईईईईई….गगगगगग..मेले…ग……..आहहहहहहहह…..किती मोठा आहे……….. आहहहहहहहह……. मेले……… पाटील म्हणला अजून तर अर्धा पण नाही गेला. ईतकी रडतीस..

सगळा गेल्यावर काय होणार तुझ.तर मंगला म्हणाली मग घुसवा की अखंड…..मला कितीबी त्रास हुदे मी किती बी ओरडू दे तुम्ही थांबू नका……जोरात झवा…..फाडून टाका आज माझी पुच्ची……..आआआहहहहह जोरात……तीच्या या बोलण्याने तो जास्त चेकाळला….व अजून जोरात दणका दिला….आहहहह आईईईईईई…… फाडून टाकली ग बाई……….आहहह…….जोरात………आहहहहहह……खाली पाटिल धक्के लावतच होता…….

जवळ जवळ अर्धा तास त्यांची झवाझवी चालू होती मग पाटलाचा स्पीड अजून वाढला. मंगला पण पाणी सोडायला आली होती. तीने त्याला घट्ट पकडून होती तिची नखे त्याच्या पाठीत घुसली होती….पाटील चा वेग अजून वाढला. तो शहारू लागला मंगला ने पण आपली पकड अजून घट्ट केली व ओरडली..आऊच …..मी गेले…..पाटील पण आपल्या फुल स्पीड मध्ये येत तीच्या पुच्ची मध्ये च पाणी सोडून दोघेही शांत झाले.