तेच क्षन परत परत आठवतात

तिच्या चिकन्या मांड्यावर लेगिन्स चिकटुन बसली होती, तीचा बॅल्क सुती टाॅप तिच्या मादक स्तनांचा आकार दाखवण्यासाठी पुरेसा तंग होता, श्वासांच्या अनियमित चालन्याने तिचे टंच स्तनांची धडपड सहज दिसत होती.

पलंगावर झोपून तिने घट्ट डोळे मिटले होते, या पोरींना मांड्या दाबुन धरायची ताकत येते तरी कुठुन, माझे दोन्ही हातांनी कसेबसे तिच्या लेगिन्स ला गुडघ्यांनपरीयंत आनले होते व मांड्या मधे ऐक बोट घालण्याचा प्रयत्न होता माझा, पाण्याबाहेर काढलेल्या माश्यासारखी ति प्रनयासाठी तडपत होती ती, मलाही कंन्टोल नाही झाले, मी सरळ मांड्यान मधे तोंड लावताच, तिने माझ्यासाठी डोक घट्टपणे पुच्चीवर दाबले, कौमार्याने भरलेल्या तिच्या मदनमनी चा सुगंधच दरवळला..तिला तडपवन्यासाठी, पुच्चीवरुन तिच्या पोटावर होठ लागले व ति अस्वस्थ झाली…

“नको ना !…आम्म्म्म्म्म्म् ईस्स्स्स्स्स”

करत तिने पुर्न ताकत ने माझे केस ओढल् व कमरेला झटके मारत मारत ती शांत झाली.

१ तासापासुन तुंबलेले पानी सोडुन, ति शांत चित्ताने प्रेमाने माझ्याकडे पाहत होती, मी जीभ तिच्या गोर्यापान चिकन्या पोटावरील बेंबीत घातली तसे तिने मौन स्विकृतीने परवानगी दिली व सैल झालेल्या मांड्यान मधुन लेगिन्स काढायचा तो नामी चान्स मी सोडला नाही.

मांड्यावर बसवुन जेव्हा मी तिचा टाॅप काढला तेव्हा माझा बुल्ला टाईट होऊन तिच्या नितंबा खाली हालचाल करु लागला, त्याला आता गर्मी हावी होती, मधुरा च्या योनी ची..
सुती ब्रा व चड्डी मधे पलंगावर कौमा्र्य यौवन दाखवत होती,

पन तिच्यातला तो होर्नीनेस माझासाठी नवीन होता, १९/२० वयात आसनारी ती नवयौवना होती. तिच्या छातीवर नुकतेच स्तनांना आकार आला होता, पुच्चीवर आत्ता तरी कुठे केसांची लव यायला चालु झाली होती, मांड्याची ठेवन आशी की केळीचा गाभा पन कमी चिकना वाटावा, तिच्या योनि भागावर हात फिरवताना मखमली जनीव होत होती, चड्डीत हात घालुन ऐक बोट जेव्हा मी यागीभागावर फिरवले ती खुपच ऊचकली, आणि हळु हळु तिची बेचैनी दिसू लागली, मधुरा ची ती कामअतुरता व स्विकृती मला आपेक्षित नव्हती.

“४/५ भेटीनंतर ही ऐवढी कशी खुलु शकते” कि विना कपडे बुल्ल्यावर बसलीय,

हे विचार मी झटकले व तेव्हा कुटे माझे लक्ष गेले की तिच्या स्तनांचा आकार आब्यांसारखा होता व त्यावर कामतुर पनाने निप्पल ताटारले होते.. योनीतून येणारा कामरस बुल्ल्याला भिजवत होता, आहे तशीच आडवी करुन दोन्ही पाय फाकवून मी मंत्रमुग्ध पने तिच्या पुच्ची कडे पाहु लागलो, तसे तिने डोळे मिटले.

आनायासेच माझे होठ तिच्या पुच्चीवर चिकटले, कामरसाची तो सुगंध कस्तुरी पेक्षाही मोलाचा वाटला मला, कौमार्य युक्त पुच्चीचा तो सुगंध ऐकदाच मिळतो, तो ही एकाच पुरुषाला व मी तिचा तो पुरुष होतो ज्याला तिने १९ वर्षापासुन कोणालाही न दाखवलेले यौवन ऊपभोगायला देत होती.

तिच्या शरीराच्या प्रत्येक हिस्यावर माझ्या होठांनी शिवत होतो, आनायासेच तिचा हात बुल्ल्यावर आला व अनपेक्षित ती चो़ळु लागली, माझ्या आंगा अंगात करंट जिवंतपणे चालतय आसा भास झाला व मी तिला मिठीत ओढले.

तिची मीठीत घेतानाची सहजता, होटांनमधे होठ घेतानाचा भाव, तिच्या आंगातुन येणारी ती गर्मी अगदीच जवळची वाटली मला, याआधी पन माझे दुसर्या मुलीसोबत संबंध होते, गल्लीतल्या बयकांनापन मझ्या पप्पु ने पानी पाजलेच आहे पन या पोरीची बातच निराळी होती, झवन्याची जी मस्ती होती त्यात आता प्रेमळ भावना आल्या, तिच्या पुच्चीचा सभोवतालचा भाग आगदी मखमलीच होता, कोमल, नाजुक, लाल रिक्तम चिरा, त्यावर थोडासा ऊभरलेला व झाकुन असलेला दाना, घट्ट चिटकून बसलेल्या फाकांनमधे योनिरन येत होता, सोनेरी केसांची हलकी लव दिसत होती,.

तो नजारा पाहुन माझा बुल्ला आणखिन फुत्कारु लागला, होठांनवर होठ ठेवत तिच्या मांड्यान मधे झोपत बुल्ला थोडा सेट केला आनि एकाच दमात पुर्न ताकतिनिशी ठोकला,
ऐक तीव्र वेदना मस्तकात भिनली व क्षणभर कांहीच सुचले नाही, तिला आपलस करन्यात थोडाही वेळ घालवण्यापेक्षा, तिला त्रास देने योग्य वाटले असेल त्यावेळी मला, पन ती नशाच वेगळी होती.

तिच्या चेहर्यावर पुर्नत्वाचे भाव मला आचंबित करण्यासाठी पुरेसे होते, मी तिला घट्ट मिठीत घेतले तसे ती जवळ येवुन कानात म्हनली,

” आता मी पुर्नपने तुझीच आहे, मला तुझीच समजुन प्रेम दे! ”

गर्मीतुन कामरसाने सनलेला बुल्ला अधिकच संवेदनेत आला, नसनसांन ला आवळुन धरल्यासारखे योनिमार्गात जानवत होते, बुल्ला घुसते वेळी नितंब उचलून ती माझ्या चालीत मला सोबत देत होती, झवन्याचा परम आनंदच अनुभवत होतो वरुन तिच्या श्वासांची ती अनियमित पडझड, झवन्याचा आनंद वाढवित होती, होठांनी सोडुन, कंबरेत हात घालुन पुर्न बुल्ला आतमधे गर्मी अनुभवत होता, तिचा कंड, हो कंड!

अस्सल गावरान ठसकाच होता, तिच्या पुच्चीवरुन येणारे पानी, पहिलेच पानी,

मस्ती चा तो उन्माद बुल्ल्याच्या टोप्या पासुन गोट्यांनप्रयंत जानवत होता, निप्पल चोकन्यासाठी जेव्हा तोंड लावले तिच्या बाॅल वर तेव्हा तिने दोन्ही पाय उचलून पुर्नपने सोपवल तिने स्वतला मला.

ऐवढी मस्तीत झवुन घेणारी मधुरा पहिलीच व शेवटचीच होती.. तिच्यासारख्या सौद्रयंवतीची कौमार्य नथ ऊतरवन्याच्या आभिमानातच मी झवतच होतो, तोच तिचा श्वास सोडत ति होठांना चावत शांत झाली व तिच्या गर्मीत मीही जास्त वेळ थांबुन शकलो नाही १/२/३ ना जाने किती पिचकार्या पुच्चीत पडल्या तिने जीब तोंड देत या सर्वाचा गोड शेवट केला.
पर्नत्वाच्या भावनेने त्याच अवस्थेत कितीतरी वेळ झोपून ऊटल्यावर ती माझ्याकडे पाहत डोक्यावर हात फिरवत होती….

भुतकाळ्याच्या वाळवंटात आसे कोमल क्षन मृगजळासारखेच आसतात, आनुभवतात पन प्रत्यक्षात येत नाहीत, तीच्या व माझ्या हलकट क्षनांच्या गोष्टी पुन्हा आपल्या स्वीकृती नंतर…
आपल्या रिप्लाय च्या प्रतिक्षेत मधुराचा मदनमनी