સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા શબ્દ જાણીતો છે .

ખુબજ પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા શબ્દ જાણીતો છે , જે સ્ત્રીઓના પતિઓ  ઘરથી દુર ધંધામા ગળાડુબ રહેતા હોય અથવા પોતાની પત્નીઓને શરીર સુખ આપી શકતા ન હોય તેવા પતીઓની  પત્નીઓ   પુરુષ વેશ્યા નો સાથ લે છે શરીર સુખ મેળવવા માટે .
આ  પુરુષ વેશ્યા ઓ કોઇ પણ સ્ત્રીને ખુશ કરવા માટે ધંધાદારી વૈશ્યા બની અને તે સ્ત્રી જ્યા અને જેવી રીતે તે સ્ત્રી ઇચ્છે તેવી રીતે તેને ખુશ કરી દે છે અને બદલામા પૈસા મેળવે છે , હું આવા એક વ્યક્તીને ઓળખુ છુ તેના લીસ્ટમા ઘણી પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ છે .
તે તેઓને ખુશ કરવા નીયમીત જાય છે .તેને એકવખત આ કામ માટે એક સુંદર અને યુવાન સ્ત્રીએ બોલાવ્યો હતો તે તેણીની ખુશ કરી રહ્યો હતો , એટલે કે ચોદી રહ્યો હતો  બરાબર આજ સમયે તેણીનો પતિ આવી ચઢતા તેણે બંનેની સારી પેઠે પીટાઇ કરી નાખી હતી . પુરુષ વેશ્યાઓને અંગ્રેજી ભાષામા  ગીગોલો કહેવામા આવે છે .