દેશી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ .

ઇન્ડિયન ગાંડ વિશે કહેવાય છે કે , તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો કેવી બદસુરત લાગે ? મારી બાજુમા રહેતી મીના ને તેની મોટી ગાંડ નુ ખુબ જ અભીમાન છે , હોય જContinue reading… દેશી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ .

મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા .

મલ્લૂ મારીયા વિશે કહેવાય છે કે , તે મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા ચૂત કરતા પણ વધારે આવે છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો બદસુરત લાગે . મારી બાજુમા રહેતી ટીના એક મલ્લૂ મારીયા ટાઇપContinue reading… મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા .