દેશી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ .

ઇન્ડિયન ગાંડ વિશે કહેવાય છે કે , તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો કેવી બદસુરત લાગે ? મારી બાજુમા રહેતી મીના ને તેની મોટી ગાંડ નુ ખુબ જ અભીમાન છે , હોય જ ને તેની મોટી ઇન્ડિયન ગાંડ કોઇ પણ પુરુષને ઉતેજીત કરી દે તેવી છે . મે તેની મોટી ગાંડ નો સ્વાદ ચાખવાનુ નક્કી કરી લીધુ હતુ . તેને એક વખત ઘરે એકલી જોઇ ને હું તેને ત્યા પહોંચી ગયો , તેણે પાડોશી જાણીને મને આવકાર આપી બેસાડ્યો ચા , પાણી પીવરાવી ને તેણે મને ત્યા આવવાનુ કારણ પુછ્યુ મે તેને સીધુ જ તેના સત્નો અને તેની સુંદર ઇન્ડિયન ગાંડ ના વખાણ કરવા નુ ચાલુ કરી દીધુ , સ્ત્રીને તેના વખાણ ખુબ જ પસંદ હોય છે .

તે મારા વખાણ ની અસર તળે હતી ધીમે ધીમે મે તેના શરીરને પંપાળવાનુ ચાલુ કયૃ , તે ઉતેજીત થવા માંડી મે મારા અને તેના બધા કપડા દુર કરી દીધા મારો લંડ પુરેપુરો ટાઇટ થઇ ગયો હતો મે તેને ઉપાડીને પથારી પર સુવાડી અને મારો લંડ તેની મોટી ગાંડ મા મુકી ચોદવા માંડી અને બીજા હાથે તેના મોટા સત્નો ની માલીશ ચાલુ કરી દીધી . તે સીસકારા ભરવા લાગી આખરે તેની ઇન્ડિયન ગાંડ ફાટી ગઇ તો મે મારો લંડ તેના ગુલાબી હોઠ મા ચૂંસવા આપી દીધો , તેણી એ હોઠ અને હાથ વડે મારા દેસી લડ ને ખાલી કરી તેમાથી નીકળેલ વિર્ય વડે ચહેરા ની માલીશ કરી . આમ આખરે મે મારી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ પુરો કરી લીધો .