ફોટો સેશન બન્યુ સેક્સ સેશન , ભાગ – ૨ .

ધીમે રહી ને મે તેના ટોપ મા ઉછાળા મારતા સત્નો પકડી બંને હાથે દબાવવા માંડ્યા તો તેણી સેક્સી સીસકારા ઓ ભરવા લાગી થોડી વાર તેના ગુલાબી હોઠ ચૂંસ્યા તો મેડમ મારા લંડ ને પેન્ટ મા દબાવી બહાર કાઢી હલાવી ટાઇટ કરી દીધો અને તેણી એ ગુલાબી હોઠો મા લઇ ચૂંસવા લાગી નાજુક ગુલાબી હોઠો ના સંર્પક મા આવવાને કારણે મારો લંડ ઉતેજીત થઇ ચોદવા માટે તૈયાર થઇ ગયો .

મે તેના બધા કપડા ઉતારી નગ્ન કરી તેણી એ મારા બધા કપડા ઉતારી આપ્યા બસ પછી બીજુ શું જોઇએ મે તેને ધોધ ના પાણી મા સીધી ઉભી રાખી મારો લંડ તેની ભીની ચૂત મા ચડાવી ધક્કા મારવા ચાલુ રી દીધા તેણી ની ચૂત કડક હોવા થી થોડી વાર તો મારો મોટો લંડ તેને દુખવા લાગ્યો પણ મે સ્પીડ ધીમી કરી તેના સત્નો દબાવી ચૂંસ્યા તો તેણી પણ મને સહકાર આપવા લાગી .

પણ સ્વભાવીક રીતે મેડમ ની કડક ચૂત થોડા ઝટકા ઓ મા જ ફાટી ગઇ અને તેમા થી લોહી નીકળવા લાગ્યુ , તેણી ની આંખો મા પીડા ના આંસુ જોઇ મે મારો લંડ બહાર કાઢી લીધો અને મારા સાથે લાવેલ કોલ્ડ કોફી પીવરાવી ખોળા મા બેસાડી તેના પુરા નગ્ન શરીર ને માલીશ કરી ચૂમી આપ્યુ તો તેણી ફરી થી ઉતેજીત થઇ ગઇ . તેનો ઇરાદો મારા લંડ ને શાંત કરવાનો હતો .

તેણી એ મને ફરી ચોદવા કહ્યુ તો મે તેને ગાંડ માટે સુચવ્યુ તો તે તૈયાર થઇ ગઇ મે તેણી ને ધોધ મા ઘોડી બનાવી મારો લંડ તેની મોટી ગાંડ મા ચડાવી પુરી તાકાત લગાવી ગાડ મારવા લાગ્યો , થોડા ઝટકા લાગતા જ ગાંડ મા થી લોહી નીકળવા લાગ્યુ તેણી ની મોટી ગાંડ પણ મારા લંડે ફાડી નાખી હતી .           પણ મારો લંડ હજુ પણ ટાઇટ જ હતો તો મેડમે ગુલાબી હોઠો મા લઇ ચૂંસવા માંડ્યો આખરે ગુલાબી હોઠો પાસે મારો લડ હારી ગયો અને મેડમે તેને ખાલી કરી નીકળેલ બધુ જ વિર્ય પી ગઇ અને અમે બંને એકબીજાના સરનામા લઇ ફરી મળવાનો વાયદો કરી છુટા પડ્યા .