મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા .

મલ્લૂ મારીયા વિશે કહેવાય છે કે , તે મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા ચૂત કરતા પણ વધારે આવે છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો બદસુરત લાગે . મારી બાજુમા રહેતી ટીના એક મલ્લૂ મારીયા ટાઇપContinue reading… મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા .