પલાળવું ચૂત સ્ત્રી ઓ ને ચૂત પલાળવી ગમે છે .

પલાળવું ચૂત  સ્ત્રીઓ ને ચૂત પલાળવી ગમે છે , કારણ કે ચૂત પલાળવા થી તેમની કામવાસના ભડકી ઉઠે છે . ઉનાળા ની સીઝન મા ધોધ ના સ્થળે ફરવા જવા થી ઠંડક મળે છે .હું પણ રજા મા આવા સ્થળે ફરવાContinue reading… પલાળવું ચૂત સ્ત્રી ઓ ને ચૂત પલાળવી ગમે છે .