મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૨]

ભાગ ૧ નું ચાલુ . .૫ વરસ વીતી ગયા. હું કોલેજ ના છેલા વરસ માં હતો . ૧૭ વરસ ની મસ્તાની પર જુવાની પુર બહાર માં ખીલી હતી . એકવડો બંધો હોવા છતાં એનું બદન ગોળ અને સુવાળું બની ગયુંContinue reading… મસ્તાની ની મસ્ત ભોસ [ભાગ ૨]

મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૪]

ભાગ ૩ નું ચાલુ .. એને છાતી પર હાથ ની ચોકડી કરી રાખી હતી એ છોડી ને હવે મારા ગળે હાથ વિન્તાડ્યા હતા . માત્ર નાઈટી થી ઢંકાયેલા એના સ્તન મારી છાતી સાથે ડાબી ગયા હતા . વધુ કૈક કરીContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૪]

મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૫]

ભાગ ૪ નું ચાલુ.. ધીરે ધીરે કરી ને મારો એક હાથ છેવટે મસ્તાની ની ભોસ પાર પહોંચ્યો , ફરી એની જાંઘ સંકોચાઈ ગઈ . એને નીકર પહેરી હતી. કમ્રસ થી ભીની થઇ ગયેલો નીકર પર આંગળી ઓ ફેઅરવી ચિકાસ લઇContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૫]