સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૪]

ત્રીજા ભાગ થી ચાલુ .. મેં સીટ ને સાવ પાછળ જવા દીધી અને સ્લીપિંગ પોઝીસન માં સીટ કરી નાખી. એને ધીમે થી મારો લોડો હાથ માં લઇ ને એની પીકી માં મુક્યો પછી અખો બંધ કરી દીધી હવે મારો વારોContinue reading… સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૪]