મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૭]

ભાગ ૬ નું ચાલુ .વધુ રાહ જોવાની મારી તૈયારી નો હતી . મેં એને કમર ફરતે હાથ વીંટાળી કસી ને પકડી . મોથી મો ચોટાડી દીધું . અને એક જોરદાર ઘોદો એવો માર્યો કે યોની પતલ તોડી આદ્ધ જેટલો લંડContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૭]