મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૭]

ભાગ ૬ નું ચાલુ .
વધુ રાહ જોવાની મારી તૈયારી નો હતી . મેં એને કમર ફરતે હાથ વીંટાળી કસી ને પકડી . મોથી મો ચોટાડી દીધું . અને એક જોરદાર ઘોદો એવો માર્યો કે યોની પતલ તોડી આદ્ધ જેટલો લંડ ચૂત માં ઉતારી ગયો . રોકાયા વગર હળવા દબાણ થી મેં આખો લંડ ચૂત માં સમાવી દીધો . મસ્તાની ચીસ પડી ઉઠી પણ મેં મારા મો માં ઝીલી લીધી . દર્દ થી એ તરફડી ઉઠી . દક્કો મારી મને ઉતારી દેવા પ્રયત્ન કરવા લાગી . હું એનું મો ચુસતો રહ્યો .. અવેસ માં આવી ને એને મારા હોઠ પર બચકું ભરી લીધું .

નીચે મેં લંડ ને ચૂત માં ઉતારી રાખ્યો હતો . બળ પૂર્વક કિસ છોડી ને એ બોલી : ઉતર , ઉતર, મામુ બહુ દુખે છે. કાઢી નાખ આ તારો .
એના ગાલ અને ગાળા પર બચ્ચી કરી મેં કહ્યું : જરા ધીરજ રાખ , હમણાં દર્દ ઓચ્ચું થઇ જશે. ત્યાં સુધી હું ચોદવાનું ચાલુ નહિ કરું .
દર્દ ને લીધે એના હાથ અને પગ ઝકડાઈ ગયા હતા . થોડી વારે દર્દ ઓછું થયું એટલે એ ઢીલી પડી ગઈ. યોની માં હલકો ફટકો થયો.

માંસ માંસ મેં લંડ ને ચૂત માં ખોસી રાખ્યો હતો. ઠુમકો માર્યા વગર . યોની ના સ્પંદન થી લંડ દબાયો અને એને તરત જ ઠુમકો માર્યો . અને પ|| ઇંચ જેટલો લંડ વધુ કાળો થયો . અને યોની વધુ પહોળી થઇ.

મસ્તાની ને તરત દર્દ થયું . એ બોલી ઉઠી : બહુ દુખે છે મામુ, કાઢી લે તારો આ. ઉતારી જ.
મેં : થોડી વાર રાહ જો મસ્તી , મારા માટે રાહ જો , હમણાં દર્દ જતું રહેશે.

એનો સુ વાંક ? એક તો નાની ઉમર..નાની સાંકડી ચૂત એમાં જાડો લંડ. મને ય મંદ માં આછું દર્દ થતું હતું તો એનો તો યોની પટલ તૂટેલો હતો . એનેક બછી ઓ કરી મેં એને માનવી . થોડી વાર માં દર્દ ઘટી ગયું . અને યોની પટલ તૂટેલો હોવાથી ફરી સ્પંદન થયું . મેં ખાતરી કરવા પૂછ્યું : કેમ છે હવે ? દુખે છે ?

એના હોઠ પર સ્મિત આવી ગયું . એને મારા ગળે હાથ વિન્તાડ્યા અમે પગ કમર ફરતા વિતાડ્યા. મેં કહ્યું : માથું ઊંચું કરી ને જો તો ભોસ માં લંડ કેવો ફસાયો છે .
શરમાઈ ને એને ચહેરો ઢાંકી દીધો અને ડોકું ધુણાવી ને ના પડી . ચહેરા પરથી હાથ ખેસેડી મેં મો પર ચુંબન કર્યું અને લંડ નો ઠુમકો માર્યો . આ વખતે એને દુખ્યું નહિ . એ ના ના કરતી રહી અને મેં બે તકિયા ની મદદ થી એને ઉભડક બેસાડી . હાથ ના ટેકે હું ઉંચો થયો એટલે દાંત વડે હોઠ ચાવતા ચાવતા એને મારા અને એના પેટ વચ્ચે થી ભોસ તરફ જોયું .

મારો આદ્ધો લંડ બહાર હતો . એને જોઈ મેં મસ્તી ગભરાઈ ગઈ . ફાટી આંખે બોલી : મામુ, આવડો મોટો તો હજી બહાર છે . મને ફરી ધુખ્સે ને ?
મેં : હું તને એ જ બતાવું છે , જોયા કર , દુખે તો કહેજે.

એ જોતી રહી અને મેં ધીરે ધીરે લંડ અંદર બહાર ઘાલ્યો . વિના તકલીફે લગભગ આખો સમાઈ ગયો . છેલ્લો એક ઇંચ બાકી રહ્યો ત્યારે હું રોકાયો . એની યોની માં ફટ ફટ ફાટક થયા. આમ tem કુલા હલાવી ને એ બીલી : હાય હાય મામુ , આ તો અંદર ઉતારી ગયો ..ઉસ્સ્સ્સ બહુ મજા પડે છે.
મેં : હજી તો તે પુરેપુરો જોયો નથી. બહાર નીકળે ત્યારે જોજે તારી ચૂત માં કેટલો લાંબો સમાઈ ગયો હતો. જો જે.
હળવે હળવે મેં લંડ પાછો ખેંચ્યો . ભોસ ની તથા લંડ ની લાળ અને યોની પટલ ના લ્લોહી થી ખરડાયેલો જાડો લંડ જોઈ મસ્તાની ને બહુ નવી લાગી . અને ગલ ગાળિયા થઇ ગયા. એ બોલી : ઉસ્સ્સ , બહુ ગલી થઇ છે , ઘાલી દે ને પાછો. બાકી નું ભાગ ૮ માં વાંચો .