નીલમ અને કમલ [ભાગ ૮]

ભાગ ૭ નું ચાલુ . એને નાઈટી ના હુક ખોલવા માંડ્યા . પલંગ પર સુઈ ને મેં લંડ બહાર કાઢ્યો . નુથી માં લઇ ને મુથ મારવા લાગ્યો . કેતુ ની નજર લંડ પર ચોટી ગઈ . નાઈટી કમર સુધીContinue reading… નીલમ અને કમલ [ભાગ ૮]