નીલમ અને કમલ [ભાગ ૮]

ભાગ ૭ નું ચાલુ .

એને નાઈટી ના હુક ખોલવા માંડ્યા . પલંગ પર સુઈ ને મેં લંડ બહાર કાઢ્યો . નુથી માં લઇ ને મુથ મારવા લાગ્યો . કેતુ ની નજર લંડ પર ચોટી ગઈ . નાઈટી કમર સુધી ઉતારી ને એના મસ્ત ભરપુર સ્તન ઉઘાડા થયા. એ જોઇને મારો લંદ વધુ કડક થઇ ગયો . પુરા વિકસેલા કેતુ ના સ્તન ની શી વાત કરું ? ગોરા ગોરા અને નાના કાળાશ જેવા ગોળ ગોળ સ્તન છાતી ઉપર ઉંચે લાગેલા હતા . મારકણા સાંઢ ના નાક ની જેમ બંને નીપલ ઊંચું જોતી હતી . પાતળી ચામડી મખમલ જેવી સુંવાળી અને મુઇલયમ હતી . ગોરી ચામડી ની સ્સ્ર્પર લોહી ની ભૂરી નસો દેખાતી હતી . બે ઇંચ ની બદામી રંગની એરીઓલા વચ્ચે ચાની બોર જેવી નાની નીપલ હતી. તે વખતે એરીઓલા અને નીપલ ઉપસી આવ્યા હતા અને કડક થઇ ગયા હતા. ડાબા સ્તન પર નીપલ ની નજીક કાળો તલ હતો .

કેતુ ના સ્તન જોઈ મને એને છોડવાનું મન થઇ ગયું પણ બીક એ હતી કે એની ઈચ્છા ના હોઈ ને હું કૈક અડપલું કરું તો એ બા બાપુ ને ફરિયાદ કરે અને મારું આવી બને. એટલે મન માનવી ને મુથ મારતો રહ્યો . ૭ ઇંચ લાંબો મારો લંદ ફટ ફટ થઇ રહ્યો હતો . એને ભરપુર કમ્રસ વહાવ્યો હતો જેનાથી એ આખો ભીનો ભીનો થઇ ગયો. દરેક લસરકા વખતે હું ખેંચી ને ટોપ ચડાવી દેતો અને ખૂલું ફૂલેલું માથું કરતો અને પાછા લસરકા થી ટોપી ઉતારી ઢાંકી દેતો . ચિકના પાણી ને લીધે પાચક પાચક અવાજ થતો હતો . ધીરે ધીરે મેં મુઠીયા મારવાની સ્પીડ વધારી . કેતુ ને બીક લાગી . એ બોલી ” સાચવજે , કઈ ઈજા નો થાય . “

જવાબ અપૂ એવી સ્થિતિ મારી નો હતી , મારા કુલા પણ હવે ઊંચા નીચા થઇ ને જાણે મારી મુઠી ને ચોળતા હતા. અચાનક બંધ છૂટી ગયા. ફચ્ચ ફચ્ચ કરતી વીર્ય ની ચાર પાંચ ધાર છૂટી. મારી મુઠી ખરડાઈ ગઈ એટલે જોરથી વીર્ય નીકળ્યું કે કેતુ ની છાતી પર જઈ ને પડ્યું.

કેતુ તો આવક થઇ ને જોતી રહી . મેં રૂમાલ લઇ મારો હાથ સાફ કર્યો અને બીતા બીતા કેતુ ના સ્તન પર પડેલું વીર્ય લુચવા લાગ્યો . કેતુ મારો સામે જોતી રહી હતી . એને મારા હાથ પર હાથ મુક્યો . મને થયું કે હમણાં ગુસ્સે થઇ ને મારો હાથ ઝટકાવી નાખશે.

પણ આશ્ચર્ય, એને મારો હાથ ઝાત્કાવ્યો નહિ . સ્તન પર સાબી રાખી શરમ ની મારી નીચું જોતી રહી. એક બાજુ ચોદવાનો કોઈ અનુભવ હતો નહિ અને બીજી બાજુ ચોદવાનું મન થઇ ગયેલું .
એટલે શું કરવું એની ખબર પડતી નો હતી . લંદ ફટ ફટ થઇ રહ્યો હતો .

પરંતુ એની ઈચ્છા પણ હશે એટલે મેં જયારે એને હળવેથી ધકેલી ને પલંદ પર સુવડાવી દીધી ત્યારે એને વિરોધ કર્યો નહિ . હાથ વડે ચહેરો ઢાંકી ને એ સુઈ ગઈ . હવે શું કરવાનું ? પેલી ચોપડી માં વાંચેલું કામ આવ્યું. નીચા નામી ને મો થી મો લગાવી ને કીસ્સ કરવા લાગ્યો . . એક હાથ વડે ઘાઘરી ઉપર તરફ ખસેડવા લાગ્યો . એ પણ ઉતેજીત થયેલી હતી કારણ કે મારી કીસ્સ નો જવાબ એ જોરદાર કીસ્સ થી આપતી હતી . કીસ્સ કરવા માં જ એ એટલી તલ્લીન થઇ ગઈ હતી કે ઘાઘરી ખસેડી મારો હાથ ભોસ પર પહોંચ્યો એની એને ખબર નો પડી .

બાકી નું ભાગ ૯ માં વાંચો .