ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૨)

મે તેની દેસી ચૂત નો સ્વાદ તો ચાખી લીધો હતો મારી ઇચ્છા તેણી ની મોટી ગાંડ મારવા ની હતી મેડમે એક પાંચ રુપીયાનો સીક્કો લીધો અને મને તે ઉછાળી ને કોઇ પણ એક બાજુ પસંદ કરવા કહ્યું , મે સાઇડContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૨)