महाराज ची बायको

नमस्कार मित्रांनो,हि माझी दुसरी कथा. या आधी लिहिली तिच्यापेक्षा वेगळी आणि खरोखर घडून गेलेली.
माझे नाव हित ५ फूट १इंच उंची रंग थोडा उजळ मी ठाणे मधे राहतो. सेक्स साठी एनीटाईम रेडी. जिला गरज वाटेल तिने मेल करावा.आता घटना सांगतो.
२००६ ला हे घडले.त्यावेळी मी १०ला होतो. आमच्या घरासमोर एक जैन मंदिर आहे त्याच्यात पूजारी आलता त्याला राहायला तिथेच २रूम च घर होत. आमचे दुकान म्हणून तो काही हव असेल कि घ्यायला यायचा.हळूहळू ओळख वाढली एक वर्ष होत आले तेंव्हा त्याने त्याच्या बायको अन मुलाना बोलावून घेतल. त्याची बायको बाकी गुज्जु बायकांनसारखीच गोरी पन बांधा एकदम कडक. ३४-२८-३३ असा साडी घालायची पद्धत अशी कि कंबर तर दिसायचीच न थोडा पदर इकडे तिकडे झाला कि अंबे दिसणारच. पहिल्या दिवसापासूनच तिला झवायची स्वप्न मी पाहत होतो. २००६ पर्यंत आमचा चांगला घरोबा झालता. पुजारी डाऊट घेणारा म्हणून त्यांच्यात भांडणे होत . तिला सर्व भाभी बोलायचे मी ही बोलायाचो बिड्डिंग केलेली साडी मि खुप वेळा तिला नेउन देत होतो.गेल कि अंबे पहायला मिळतील हा उद्देश अन ९०% वेळा दर्शन घडायच . असाच मि साडी घेउन दुपारी त्यांच्या घरी गेलो महाराज म्हणजे पुजारी तिला सुनावण्यात इतका मग्न कि मि दार वाजवतोय या कडे त्याच लक्ष न्हवत. दाराच्या फटीतून पहिला महाराज तिची गांड मारताना तिला बोलत होता कि तुला लग्न करून आणले मला खुश ठेवायला कि तुझी पुच्ची चाटायला . मि दार न वाजवता शो पाहत थांबलो. घर मंदिराच्या मागे त्यामुळे तिथे कोन यायची भीती न्हवती मी बिंदास फटीतून पाहत होतो. हळूहळू गांड मारत त्याच बोलन बंद झाले त्याने तिला बाजूला ढकलली अन तिचे केस पकडून लवड्यावर तिच तोंड नेल ति चोखु लागली. त्याचा लवडा ४-४.५ इंच चा असावा. तो लगेच तिच्या तोंडात गाळून मोकळा झाला. कपडे घालत शिव्या देत होता ” कोन दुसरा येतो का झवायला नखरे दाखवत असतेस?” भाभी शांत तशीच पडून होती याने परत केस धरत तिला गुडघ्यावर बसवले तिने त्याची झीप खोललि परत लवडा बाहेर काढून चोखु लागली महाराज ने तिच डोक दोन्ही हाताने धरल आणि तिच्या तोंडात जोरात shot मारु लागला ति गुदमरून स्वतःला सोडउ पाहात होती पान महाराज चा जोर जास्त तो काय ऐके ना शेवटी तो परत तिचा तोंडात गळाला. ति तशीच खाली पडली.
” मी बाहेर जाऊन येतो, रात्री नीट चोख भेंचोद साली जरास तोंड झवल तर अशी पडली”
महाराज येताना पाहून मि थोडा लांब मागे गेलो आणि शिट्टी वाजवत परत त्यांच्या घराकडे जाऊ लागलो. तेवढ्यात महाराज बाहेर आला मला पाहून विचारले ” तु कधी आला”
“आताच आलो साडी न्यायचे”
“एक मिनिट थांब .”
त्याने आत घरात डोकावून पहिले मग मला म्हणाला ” अरे लादि पुसले ति सुकलि का पाहत होतो”
” ठीक आहे” म्हटले
“कुठे जाताय का बाहेर मि नंतर येतो”
” मि जातोय, भाभी आहे ”
अस बोलून तो जाऊ लागला मि फक्त मान डोलवली.
भाभी ने तो पर्यंत साडी आणून दिली मि महाराज सोबतच मंदिराच्या बाहेर आलो. घरी साडी दिली अन थोड्यावेळात तिच साडी परत घेउन गेलो. भाभी विचार मग्न बसली होती.
” भाभी , काय विचार करताय?”
” तु कधी आला? असच बसले रात्रीचा विचार करत…
तिच वाक्य पूर्ण होण्याच्या आत मि बोललो ” काय विचार करता त्याचा चांगला चोखता तुम्ही महाराज ला अजून भारी पाहिजे त्याला तुम्ही काय करनार”
भाभी डोळे फाडून माझाकडे पाहत होती आता माझा लक्षात आल ति जेवणाची बात करत होती. लवडे लागले आता. पन भाभी शोक मधून रिकव्हरी करत बोलली ” तुला हे कस माहिती”
विचार केला जे होइल ते होइल बोलत रहायचे ” मगाशी आलो तेंव्हापासून पाहत होतो सगळ”
” लाज नाही वाटत मला सांगतो वर तोंड करून”
” काय भाभी त्यात काय लजायच सगळे करतात तुम्हि होट आहात म्हणून महाराज जास्त करतो ”
” हित….” ति ओरडलि
” हे बघ मगाशी माझे नशीब म्हणून पहायला मिळाले मि काय मुद्दाम न्हवतो आलो”
” अरे पान सांगितल का कि पहिले” आता भाभी मान खाली घालून रडायला लागली होती. हाच चांस आहे मनाशी बोलत मि पुढे सरकून तिला समज देउ लागलो ” रडू नको मि कोणाला सांगणार नाही”
“पन तु आज पहिल आता तु मला त्याच नझरेन पहाशिल”
“भाभी त्या नझरेन पहायला तुम्हाला तस बघन जरूरी नाही”
भाभी वर पाहू लागली ” तु काय बोलतोय कळतय का तुला”
” हो,तु आहेच तशी गाव जिव काढतोय तुला झवायला”
” हित..”
” ओरडून खर बदलणार नाही.. तुझा नवरा तुझी किम्मत करतो अन इथे दुनिया तुला झवु पाहते तु सांगशिल ते करतिल कोणीही तु झवायला हो बोली तर…”
” तु जा इथून नाय तर..”
” तर काय तु घरी सांगशील माझ्या हेच ना”
” हो ”
” फायदा काय त्याने…महाराज काय रात्री तुझी पुच्ची चोखेल का? आयला मला चांस असता तर मि चोखलि असती…”
” काय ?? काय बोलला परत बोल..”
” महाराज काय पुच्ची चोख…”
” हे नाही चांस काय?”
” तु म्हणत असशील तर आता चोखुन दखवतो तुझी ”
तस ति मला मारायला धावली पन समोरच्या खाली पडलेल्या पिशवीत पाय अटकून माझा अंगावर पडली. मी सावरली पन माझा पन तोल जातोय अस करत खाली पडू दिली. तिला पडलेल पाहून ठरले हल्ला चढवायचा तस पन हि घरी सांगायला येइलच.
ति पडली होती तिथून उठायला पाहत होती मि दारं बंद केले न तिला परत खाली पडली तिचा पदर तिच्याच हाताना गुंडाळला आणि साडी वर करून तिची प्यंटि खाली ओढून तिची पुच्ची चोखु लागलो तो पर्यंत तिने तिचे हात सोडून घेतले होते अन मला ति लांब ढकलू पाहत होती पण मि माझा जिभेचा पूर्ण उपयोग करत तिची पुच्ची खात होतो तिचा प्रतिकार मंदावला आता ति माझे डोके वरुन गोंजरत होती.
” नको रे… आअह्ह्ह.. हे बरोबरर्रर्रर्रर्र .. नाहीईईई.. हित”
आह्ह्हह आउउउ आह्ह्हह आईईईई ग उम्ह्हह्ह्ह आणि तिच पाणी सुटल मि जिभेने तिची पुच्ची अजून झवलि .. बस बस बस रे आह्ह्हह..
मी ” आवडल का ”
” हो ”
” माझा चोख ”
” नाही ”
” का मि तुझी चोखलि आता तु माझा चोख”
” नाही तु जबरदस्तीने चोखली मी सांगितले होती का ”
” ठीक आहे ” बोलत मी घरी निघालो तिला एक वेळ पहिल ” चोखुन घ्याव वाटले कि बोलव ” अस बोलून मि घरी आलो
काही दिवस असेच गेले ना भाभी चा काय रिस्पॉन्स ना मि तिचा घरी जायला काही चांस. नेमके माझा घरचे लग्नासाठी गेले अन भाभी साडी घेउन आमच्या घरी आली.
” आई ”
” नाहीये घरी कोणी लग्नासाठी गेलेले आहेत ”
हे ऐकून ति जायला लागली दारा पर्यंत जाऊन थांबून म्हणाली ” माझ्या घरी येउन खूप हिम्मत केली स्वतः च्या घरी जमत नाही का”
” जमेल पन फायदा काय तु तुझी चोखुन घेशील माझा चोखनार नाही अन चोखला तरी झवु द्यायची नाहीस”
” सगळे तूच ठरवले असशील तर जाते मि महाराज २ दिवस गुजरात ल गेलाय म्हटल…”
हे ऐकून मि सरळ तिच्या कडे धावलो दार लावल तिचा चेहरा हातात घेतला आणि ओठ ओठांशी भिडवले ति साथ देत होती चुम्बन करत करत तिला दीवाण वर बसवले. एक हाताने तिचे अंबे दाबु लागलो साडी हळूहळू हळूहळू काढून टाकली ब्लौज काढून तिचे आंबे मोकळे केले. तिचा एक आंबा चोखत अन दुसरा दाबून मि मजा करत होतो. आह्ह्हह उम्ह्हह उम्ह्हह ओमाअअअ आवाज करत ति पन तिला हे आवडते आहे अस दाखवत होती.
आता मि परत तिला चुम्बन घेत माझा हात तिच्या प्यंटित टाकला तिची पुच्ची रगडुन तिला आनंद देत होतो हळूहळू तिनेच तिची प्यंटि काढून टाकली . हे सगळे करता करता बाबूराव पार ताठला होता तिने मला लांब धक्का दिला ” चोख ना ”
“काय घाई आहे”
“आहे घाई… चोख.. नायतर मि जाते”
मि समजलो हि पाणी सोडायला आलेय.
मि माझा टिशर्ट काढला अन तिला खाली झोपवून तिचे पाय खांद्यावर घेतले अन तिची पुच्ची चोखायला सुरुवात केली माझी जीभ आत बाहेर करत होती ओठ पुच्ची दाबत होते दाण्याला जिभेचा धक्का लागला कि ति विवळायची आअह्ह्हह अह्ह्हह्ह्हह उम्ह्हह्ह्हह्ह्ह उह्ह्हह्ह्हह ओमाह्ह्हह्ह्हह्ह आइइइइइइइइइइइइइइइइइ अह्ह्हह्ह्हह या आवाजाने घर दुंमदुमत होत. थोड्यावेळात तिने पाणी सोडले.
मि उभा राहिलो टोवेल तर कधीच निघाला होता अंडरवेअर काढली तसा माझा ४.५ इंच चा बाबूराव उसळी मारून बाहेर आला आज तिने लगेच त्याला पकडून तोंडात घेतला अन चोखु लागली आह्ह्हह आह्ह्ह उम्ह्हह्ह्ह काय सांगू अगदी मस्त चोखत होती ति माझ्या लवड्याभोवती तिची फिरनारी जीभ उफ्फ १५मिनिटे होत आलती मि माझा फवारा तिच्या तोंडात सोडला. तीच डोक पकडून ठेवल तेवढ पाणी पिउन ति परत चोखु लागली तस मि डोक सोडल ” झवतो का कि फक्त चोखुन घ्यायला नागडि केली मला ”
” झवलो कि परत एकदा चोख ”
तिने हो मधे मान डोलवली तिचा एक पाय खांद्यावर घेउन मि माझा लवडा तिचा पुच्ची वर चोळत होते चोळतात पटकन पुच्चीत घातला ति थोड विवळलि लवडा तर पूर्ण आत गेलता मग मि shot मारू लागलो हळूहळू स्पीड वाढली ति साथ देत आवाज काढू लागली आह्ह्ह मेले मेले आइइइइइ आइइइइ आइइइग अजून अजुन झव आह्ह्हह्ह्हह अह्ह्हह्ह्ह हळू थोड हळू… १५-२० मिनिटांनी फवारा सुटला. मि लवडा चोखायला सांगितला तिने परत चोखुन ताठ करून दिला आता तिला पलटी केली गांड मारण्याचा बेत आहे हे तिला पन कळले तिने मुठी आवळून ठेवल्या पहिल्या धक्का लवडा इंच भर आत गेला ति ओरडली ” आई मेले आह्ह्ह पुच्ची सोडून गांड का मारतारे तुम्ही आह्ह्ह आइ ग ”
२ऱ्या अन ३ऱ्या धक्क्याने लवडा पूर्ण आत गेला तिच आइ ग मेले ग ओरडण चालूच होत आता मि जोरात तिची गांड मारत होतो आह्ह्हह्ह्ह अह्ह्हह्ह्ह उम्ह्हह्ह्हह आइइइइइइ मेले अह्ह्हह्ह्ह आह्ह्हह्ह आह्ह्हह्ह्हह अह्ह्हह्ह्हह १०-१५ मिनिटे झाली अन मि फवारा सोडला लवडा अजून गांडितच होता ” आता माझी चोख मि जाते तासभर झाला आलेय महाराज येइल शोधत”
” तु तर बोलली तो गुजरात ला गेलाय”
” हाहाहा… नाय गेला तुझी हिम्मत बघायला खोटे बोलली पन तु तर खूपच घाईवर होता नीट न विचाराता झवलास ”
हे ऐकुन मि परत तिची गांड जोरात मारू लागलो १०मिनिटे अन परत फवारा उडाला
” आता चोख माझी ”
” नाही उद्या चोखेन दुपारी निवांत आता जा येइल कोणी ”
” फट्टु.. लगेच हिम्मत गेली पन उद्या दुपारी फक्त चोख झवु नकोस”
” ठीक आहे ”
अन मि कपडे घालू लागलो तिनेहि साडी घातली अन निघून गेली. हा झवायचा एपिसोड २वर्ष चालू होता मग हळूहळू ति बाकीच्यान खाली जाऊ लागली अन मि दुसऱ्या पोरी झवन्यात व्यस्त झालो आता क्वचितच तिला झवतो . अश्या घटना खूप झाल्यात आता
पुढची घटना ३दिवसांत सांगतो.