ભાવના ને ચૂત ચુંસાવવી ગમે છે .

ભાવના વ્યવસાયે એક વૈશ્યા છે , સામાન્ય વાત છે કે તેણી એ અત્યાર સુધી મા ઘણા પુરુષો પાસે ચૂત ચોદાવી જ લીધી હોય .આમ કરતા તેને પોતાની ચૂત ચુંસાવવા મા અને પુરુષો ની જીભ વડે ચૂત ચોદાવવા મા વધારે આનંદ મળવા લાગ્યો .
માટે તેણી ને જ્યારે પણ આવી ઇચ્છા થાય ત્યારે કોઇ પણ પુરુષ ને સામે થી રકમ આપી ચૂત ઠંડી કરાવી લે .એક દિવસ મેડમની નજર મા રાકેશ ચઢી ગયો , તે સુંદર અને હટોકટો યુવાન છે , તેણી ને ચૂત ચુંસાવવા ની મરજી હતી માટે તેણી એ તેને પોતાના ઘરે બોલાવ્યો અને કહ્યુ કે જો મને હું કહુ તેમ કરી ને ખુશ કરી આપીશ તો હું તને પણ તું કહીશ તેવી રીતે ખુશ કરી દઇશ .
રાકેશ ને ભલા આવી સુંદર સ્ત્રી ને ખુશ કરી દેવા મા શો વાંધો હોઇ શકે ? તેણે હા પાડી તો ભાવના એ તેને એક થપ્પડ લગાવી કપડા ઉતારવા નો હુકમ આપ્યો  રાકેશ બધા કપડા ઉતારી નગ્ન બની ગયો , તેણી એ ફરી એક લગાવી પોતાના કપડા પણ ઉતરાવી લીધા અને પગ થી શરુ કરી પુરા શરીર ની માલીશ કરવા કહ્યુ , રાકેશ નો લંડ તો સુંદર રુપાળા શરીર ને હાથ અડાડતા જ ઉભો થઇ ચૂત શોધવા લાગ્યો હતો  તેણી એ પુરા શરીર ની માલીશ કરાવી રાકેશ ના બંને હાથ વડે સત્નો માલીશ કરતા જીભ વડે ચૂત ચુંસવા કહ્યુ, રાકેશે તેના હોઠો મા ચૂત લઇ ને જીભ વડે ચોદવા માંડી તેણી ના સેક્સી સીસકારા ઓ થી રુમ ગુંજવા લાગ્યો .
જ્યારે તેની ચૂત મા થી માલ નીકળવા લાગ્યો ત્યારે તે બધુ રાકેશ ને પીવરાવ્યુ અને તેને ખુશ કરી જવા માટે રજા આપી .આમ ભાવના પોતાનો ચૂત ચોદાવવા નો શોખ ગમે તેને શોધી ને પુરો કરી લે છે .