માલુ કાકીને પહેલી વાર ચોદવાનો અનુભવ

માલુ કાકી મારા કરતા પાંચ વરસ મોટા છે પણ ખુબજ સુદંર દેખાવડા છે તેના મોટા મોટા છે મને તેણી એ તેના ઘરે કોઇ કામ માટે બોલાવ્યો હુ ત્યા ગયો તયારે તે ખુબસુરત સેકસી કપડા પહેરીને સોફા પર બેઠા હતા મને પાસે બેસાડી તેણે મારા ચહેરા પર તેના નાજુક હાથ ફેરવવાનુ ચાલુ કરી દીધુ અને પુછયુ કે તે કયારે પણ કોઇ ચુતને ચોદી છૅ?

મે શરમાયને જવાબ આપ્યો કે નહી તો તેણે મારા કમીજના બટનો ખોલી મારી છાતી ખલ્લી કરી વાળોમા તેની નાજુક ગોરી આંગળીઓ ફેરવવા મા઼ડી મારુ શરીર ગરમ થવા લાગ્યુ પછી તેણી આગળ વઘી મારુ પેન્ટ પણ ઉતારી નાખ્યુ અને મારો લંડ તેના નાજુક હાથોમા લઇને હલાવવા માંડી અને તેણે તેની ચોલી મારા હાથે ઉતારવાનો મને હુકમ આપ્યો મે તેની ગોરી છાતી ખુલ્લી કરી નાખી તેના બુબસ ખુબજ મોટા હતા તેણે મારા બંને હાથોને તેણે પોતાના એક એક બુબસ પર મુકી અને માલીશ કરવાનુ કહ્યુ મને તેના મોટા બુબસની માલીશ કરવાની મજા આવી રહી હતી
પછી તેણે તેનો ચણીયો પણ મારાજ હાથે ઉતરાવ્યો પછી તેણે મને તેના પલંગ પર પર આઆવવાનુ આમંત્રણ આપ્યુ અને તે મને ખેંચી ગયી તેણે પલંગ પર સુઇને મને તેની ઉપર ખેંચી લીધો અને મારા ઉતેજીત લંડને તેની ચીકની ચુતમા ઘુસાડીને ચોદવા લાગી મને પણ ખુબજ મજા આવી રહી મારો લંડ લીક થઇ ગયો તો તેણીએ ફરીથી તેના હાથમા લઇને ટાઇટ કરી દીધો અને અને તેની ચુતમા ઘુસાડી ચોદવા ફરી લંડ લીક થયો હવે તેને પણ સંતોસ થઇ ગયો હતો પછી તેણે મને ફરી આવવાનુ કહી વિદાય આપી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *