એક ભૂરી ને ચોદી સપનું પૂરું કર્યું

ગોરી મેડમ ની ચામડી એકદમ સફેદ અને લીસી તેની સાથે ચાલતા જયારે જ્યારે મારો હાથ તેને અડી જતો ત્યારે મારા શરીર મા ઝનઝનાટી થઇ જતી હતી ,તે મેડમ એકલા જ ભારત ફરવા માટે આવ્યા હતા . અને એના સ્વભાવ અનેContinue reading… એક ભૂરી ને ચોદી સપનું પૂરું કર્યું

જન્નત કાકી [ભાગ ૨]

ભાગ બીજા નું ચાલુ આ વિચારી ને હું ગભરાઈ ગયો પણ પછી વિચાર્યું કે મિશન તો પૂરું કરવું જ છે અને આવો મોકો પાછો ક્યારેય નહિ મળે. એટલે મેં કાકી ને કહ્યું કાકી તમને જોઈ ને મારો લંડ દર વખતContinue reading… જન્નત કાકી [ભાગ ૨]