મારા ચૂદાઇ ના અનુભવો .

ચૂત ચોદવુ તે એક સામાન્ય સ્વભાવીક ક્રીયા છે કોઇ પણ પુરુષ માટે . પણ દરેક વ્યકિ્તઓ ના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો જુદા જુદા હોય છે .પોતાના ઘર મા તો દરેક માણસ પોતા ની પત્ની ની ચૂત ચોદતો જ હોય છેContinue reading… મારા ચૂદાઇ ના અનુભવો .