ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે . પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીને  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધા લોકો નેContinue reading… ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

દેસી છોકરી રખાતે પટાવી આપી -[ભાગ ૨]

આગળના ભાગમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મેં અને મારી રખાત નીલમ ભાભીએ એક દેસી છોકરી રવીનાને ફસાવવા એક ચાલ ચાલી, હવે આગળ વાંચો. રવિના થોડું ખચકાઈ અને એ નીલમ સાથે મારી પાસે આવી ગઈ. મેં જાણેકે નશામાં હોઉં એવીContinue reading… દેસી છોકરી રખાતે પટાવી આપી -[ભાગ ૨]