નીલમ અને કમલ [ભાગ ૫]

ભાગ ૪ નું ચાલુ .એવા માં એક દિવસ અમારી ભેસ આખી રાત ગંગાર્યા કરી એટલે સવારે બા એ નોકર ને કહ્યું કે તું અ ભેસ ને પડ પાસે લઇ જા પણ નોકર કહે મારા એકલા થી ભેસ સચવાશે નહિ એટલેContinue reading… નીલમ અને કમલ [ભાગ ૫]