યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા(ગીગોલો ) છે

ખુબજ પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા( ગીગોલો ) શબ્દ જાણીતો છે , જે સ્ત્રીઓના પતિઓ ઘરથી દુર ધંધા મા ગળાડુબ રહેતા હોય અથવા પોતાની પત્નીઓને શરીર સુખ આપી શકતા ન હોય , તેવા પુરુષ ની પત્નીઓ પુરુષ વેશ્યાContinue reading… યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા(ગીગોલો ) છે