મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૨]

ભાગ ૧ નું ચાલુ ” નહિ સાબ ! અત્યારે સખ્તી છે , પણ ઠંડુ હલશે ! ,દુર સમંદર મેં જઈને પીવાનું ” દુકાનદારે રતરત તો જવાબ દીધો , પણ જવાબ માં એક તૂટતો દુખી અવાજ અને થોડી ચીઢ હતી .“કેમContinue reading… મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૨]