નીલમ અને કમલ [ભાગ-૨]

એમાય વાંધો નો હતો પણ આ ફોટા એની મોટી બેન ના હાથ માં આવી ગયા અને એ સીધી પ્રિન્સીપાલ પાસે આવી ગઈ. સંસ્થા ની આબરૂ જો જી એટલે એને મને ખાનગી બોલાવી હતી . કોલેજ તો કમલ ને કાઢી મુકતContinue reading… નીલમ અને કમલ [ભાગ-૨]