મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૬]

ભાગ ૫ માંથી ચાલુ.. નીચા નામી ને મેં ભોસ પર બચ્ચી કરી . આંગળી ના ટેરવે હલકા સ્પર્સ થી હું ભોસ પંપાળવા લાગ્યો . મોટા હોઠ પહોળા કરી બે આંગળી ઓ અંદર ફેરવી અને ક્લાએતોરીસ રમાડી. ભોસ માંથી વધુ કમ્રસContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૬]