ભાભી ની તરસી ચૂત

હું જયારે નાનો હતો ત્યારે અમારા ઘર થી થોડે દુર મારોએક મિત્ર રેહતો હતો. નાનપણ થી અમે સાથે સાથ રેહતા હતા, રમતા. નાગા નાગા ન્હાતા તા હતા. એટલે હું જાણતો હતો કે તેનો લંડ નાનો હતો . પછી અમે મોટાContinue reading… ભાભી ની તરસી ચૂત