મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૮]

ભાગ ૭ નું ચાલુ . . . .એ જોતી રહી અને મેં ધીરે ધીરે લંડ અંદર બહાર ઘાલ્યો . વિના તકલીફે લગભગ આખો સમાઈ ગયો . છેલ્લો એક ઇંચ બાકી રહ્યો ત્યારે હું રોકાયો . એની યોની માં ફટ ફટContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૮]