ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ છે .

ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ  છે . પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેને ચૂંસવા નુ ગમે છે , સ્ત્રી ઓ પુરુષોના લંડ ચૂસે છે અને પુરુષો  સ્ત્રી ઓ ના સત્નોને ચૂંસે છે .

મારા જાણીતા  એક બીઝનેસ મેને પોતાના અંગત મીત્ર સમુહ માટે આ પ્રકારની રમતનુ આયોજન  ગોઠવ્યુ હતુ મને પણ તેમા સામેલ થવા  આમંત્રણ આપ્યુ હતું ને ત્યા જોયુ કે કુલ  આઠ જોડી ઓ આ રમતમા સામેલ થવા  માટે આવી હતી ,

રમતના નીયમ પ્રમાણે  દરેક પુરુષનો વારો આવવાનો હતો તેણે  ચીઠ્ઠી મા જે યુવતીનુ નામ નીકળે તેને  જીભ વડે ચૂત ચૂંસી ને ખુશ કરી દેવાની  જો તે વ્યક્તી તેમ કરવામા નીષ્ફળ જાય  તો તેણે રાત્રી માટે તે યુવતીનો ગુલામ  ( ગિગોલો ) બની ને તેના દરેક હુકમોનુ પાલન કરવાનુ  રમત રસપ્રદ હતી કુલ ૮ પુરુષો માંથી  ફક્ત ૩ પુરુષો સફળ રહ્યા , બાકીના પાંચ  યુવતી ઓના ગુલામો બની ને તેણી જેમ  કહે તે રીતે તેઓ ને ચોદી ને ખુશ કરવા  અને જે લોકો રમતમા જીત્યા હતા તેઓ એ  તો સ્ત્રી ઓ ની ચૂત અને ગાંડ ચોદવાની  મજા માણી .

રાત્રી ના ચાર વાગ્યે બધા થાકી ને સુઇ ગયા , ખુબ પૈસાદાર લોકો ની  રમતોમા ચૂંસવા ની પણ એક કળા હોય છે .