शेजारच्या चिऊला धुतले

आज, तब्बल दीड वर्षांनी ची सासरहून गावी आली .१९ वर्षांची मादक शरीराची व उन्नत उरोज असलेली भरदार नितंबाची व चिऊ माध्यम वर्णाची आहे. तिला पाहताच सर्वांची नजर तिला खिळूनच राहील अशी आहे ती.आज तिला पाहून पुंन्हा जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.

मी आकाश ,मूळचा साताऱ्याचा .माझ्या घराशेजारी चिऊ नावाची मुलगी राहायची आता तिचे लग्न झाल्यामुळे ती अधूनमधून येत असते,माझ्यात व चिऊत जडलेल्या संबंधाची सुरुवात पुढील प्रसंगापासून झाली .लग्नाआधी चिऊ १८ वर्षांची असताना हा प्रसंग घडला तसा तिचा आणि माझा संबंध अगदी लहानपणापासूनच म्हणजे भातुकलीच्या खेळापासून .चिऊच्या शरीराची ठेवणं म्हणजे हिमालयातील नागमोडी व वळणदार डोंगर-दऱ्यांना देखील लाजवेल अशी तिचे नितम्ब व टवटवीत मोसंबींना मागे टाकतील असे तिचे उरोज,जे नेहमीच तिच्या कपड्यातून बाहेर डोकावण्याचा प्रयत्न करत असतात,ती चालताना तिचे डोंगर डुचमळत असतात ,उरोज हेलकावे खात असतात. तिची फिगर ३२”२८”३४” अशी आहे, त्यामुळे ती इंद्राच्या रंभे-प्रमाणे भासते .

तिचे वडील जवळच्याच फॅक्टरी मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर च्या हाताखाली कामाला जायचे आई शेतात मजुरीला जायची, एक मोठा भाऊ आहे तो पण मतिमंद असल्यामुळे वडील त्याला आपल्याबरोबर नेत असत.

दिवसभर चिऊ एकटीच घरी असल्यामुळे घरकाम तिलाच करावे लगे. माझ्या घराच्या शेजारीच चिऊचं घर असल्यामुळे आमची बरीच जवळीक असायची .मी वयाने तिच्यापेक्षा ५ वर्षांनी मोठा आहे.

हि गोष्ट त्यावेळची आहे जेंव्हा मी बारावी पूर्ण केली होती व जेइइ ची तयारी करत होतो.मी हुशार असल्यामुळे चिऊची आई मला तीच अभ्यास घ्यायला सांगायची ,पण तीच अभ्यास घेणे तर दूरच ती दिसली कि माझा पॅन्टीतच तंबू व्हायचा.ती आमच्या घरात नेहमीच यायची.

तीची एन्ट्री मला चांगलीच कळायची कारण ती पैंजणांचा आवाज करताच यायची.तसे ती आणि मी लहानपणापासूनच खूप भातुकलीचे खेळ व डॉक्टर डॉक्टर खेळायचो.ती आल्या पासून मला राहवत नव्हते,अखेर मी अभ्यास गुंडाळून ठेवला व खोलीबाहेर गेलो व तिला न्याहाळत होतो .त्यादिवशी बहुतेक तीही मला घरी कोणी नाही आहे हे सांगण्याकरिता आली होती ,कारण गेला आठवडा मी तिला ज्या नजरेने पाहत होतो ,तिनी समजून घेतले होते ,ती पण वयात आली असल्याने ,तिला पण माज आलेला..बऱ्याच वेळा ती तिच्या उरोजांचा मला स्पर्श करवून द्यायची .

आजपण सहजच चक्कर मारून गेली. तिला सोडायचं नाही पूर्ण ताब्यात घ्यायचं हे मी बऱ्याच दिवसांपासून ठरवूनच होतो म्हणा.ती गेली व थोड्याच वेळात आमच्या घरातील सर्वजण आपापल्या कामावर निघून गेले.मग मी दार लावून घेतले ते सरळ चिऊच्या घरी गेलो ,तडक त्यांच्या जेवणखोलीतून आत गेलो तरीही ती कोठे दिसत नव्हती म्हणून सरळ मागे गेलो असता ती लघवीला बसलेली दिसली .मला पाहून ती लाजेने चूर होऊन गेली व उठून ती सरळ जेवण खोलीत पळतच गेली .तिच्या मागोमाग मीही गेलो .

घरात कोणीही नव्हते त्यामुळे आज मला मस्तच चान्स भेटला होता.मी तिच्या जवळ गेलो व तिला धरू लागलो तेंव्हा ती म्हणाली ,’थांब फक्त झाडू मारून घेते घरात’ .झाडू तर ती मारत होती पण इथे तिचे ड्रेस मधून बाहेर डोकावणारे उरोज पाहून माझा झाडू बाहेर येऊ पाहत होता कारण ती ब्रा कधीच वापरतच नव्हती.थोड्याच वेळात ती आटोपून आली.चटई आधीच अंथरून तयार होती ती चटईवर बसली तसा मी तिच्यावर झेपावलो.काळजी कोणतीच नव्हती कारण येतानाच मी दार लावून घेऊन आलो होतो. तिच्या पंजाबी ड्रेसवरूनच मी तिचे उरोज पिसाळल्यासारखा कुस्करत होतो .तिचा एक एक उरोज माझ्या दोन्ही हातात मावत नव्हता .

तशी ती परतली व पालथी होऊन झोपली ,मग मी मागून तिच्या काखेतुन हात घालून तिचे आंब्यासारखे मोठे मोठे उरोज दाबत राहिलो .तशी तीही गरम होत होती.मी पुढे सरकलो व हळूहळू तिचा पायजमा पायाने वर करू लागलो व कमरेपर्यंत वर केला.त्याच अवस्थेत पुन्हा मी तिचे उरोज दाबू लागलो .तशी ती कन्हु लागली परिस्थितीचा अंदाज घेत मी पाढे सरलो व तीच पंजाबी ड्रेस तिच्या अंगातून काढू बाजूला केला .हडबडीने मी उठून उभा राहिलो व माझी कपडे काढून टाकली अंडरवियर शिल्लक होती .त्या अवस्थेत मी तीळ मागून चिकटलो व तिच्यावर चढण्याचा प्रयत्न करत होतो .

तिने आतमध्ये निळ्या रंगाची चड्डी घातली होती मी हळू-हळू तिची चड्डी पायाने सरकवून तिच्या पायातून अखेर काढून टाकली .ती ब्रा घालत नसल्याकारणाने मला मैदान साफ झाले. मी मग अक्षरशः तिच्यावर तुटून पडलो .तीही पाण्ययुन नुकत्याच बाहेर काढलेल्या मासळीगत तडफडत होती .मी अवस्था लक्षात घेतली व पुढच्या कामाला लागलो. तिचे तोंड मी माझ्याकडे केले व तिच्या मांसल ओठांवर मी माझे ओठ टेकवले ,तशी ती शहारली व तिनेही प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली आता आमचे दोघांचेही अंग विस्तवासारखे गरम झाले होते .त्यावर फुंकर घालणे गरजेची होते.मी तिचा उजवा उरोज तोंडात घेतला व लहान मुलासारखा चोकू लागलो .फेराफेराने मी तिचे दोन्ही उरोज चोकून काढले व तिला उठून बसवले ती माझयासमोर अगदी नागडी होती .

अगदी १८ वर्षांची कुमार समोर नागडी असल्यावर आणखी काय पाहिजे म्हणा.मी तिला पाय फाकवुन बसायला सांगितले ,तसे तिने लगेचच पाय फाकवले ,तशी तिची मुलायम पुच्ची माझ्याकडे आ वासून पाहू लागली .तिच्या पुच्चीवर नुकतीच तांबूस केसांची लव आली होती .मी माझा एक हात तिच्या उरोजांकडे वळवला व दुसरा हात तिच्या पुच्चीच्या प्रदेशात पाणी धुंडाळत होता ,अखेर माझ्या हाताला तिची विहीर सापडली .लगेचच मी हाताचे एक बोट तिच्या पुच्चीच्या मुखावरून फिरवत फिरवत आत सारण्याचा प्रयत्न करू लागलो .तिची पुच्ची आता कामरसाने चांगलीच पाझरत होती यामुळे माझ्या बोटाला आत जाण्यास वेळ लागला नाही .मी जोराने बोट आत बाहेर करणे सुरु केले ,तसे तीने अचानक पाणी सोडले .माझा पूर्ण हातात भिजला.

मी तिची पुच्ची चाटून साफ करत होतो .नंतर तिने उठून उभारून माझी चड्डी काढली व माझा चांगलाच वीतभर दांडा तिच्या समोर फॅन काढून उभा राहिला. ती त्याला कुरवाळत होती ,चिऊला मी दांडा तोंडात घेण्यास आग्रह केला. तिने साफ नकार दिला.मग पुन्हा पुन्हा आग्रह केल्यावर ती एकदाच तोंडात घ्यायला तयार झाली ,चिऊने तोंड उघडताच मी माझा वीतभर दांडा तिच्या तोंडात घपकन आत सरळ ढकलला .तशी चिऊ विरोध करत होती पण मी ऐकण्याच्या तयारीत नव्हतो .त्याच स्थितीत मी चिऊच्या तोंडात माझा दांडा आत-बाहेर करण्यास सुरुवात केली ,

चिऊच्या तोंडात कमालीची उष्णता जाणवत होती ,त्यामुळे मी लवकर स्खलनाच्या जवळ पोहोचलो व अखेर मी पिचकारी चिऊच्या घशात पार मुळापर्यंत मारली ,चिऊने आवंढा गिळत माझे पूर्ण वीर्य गिळले .आता खरी कुस्ती सुरु होणार होती ,ज्याची आम्ही दोघंपण आतुरतेने वाट पाहात होतो.मी चिऊला मागासारखेच पाय फाकवुन बसायला सांगितले ,तशी तो गपकन उठून बसली व तिने पाय फाकावताच तिच्या कळीतून कामरस पाझरायला सुरुवात झाली .मी लगेचच चिऊचा अपुच्चीवर माझे ओठ टेकवले .तशी चिऊ शहारली व कमर हलवू लागली तयामुळे तिला अधिकच मजा यायला लागली.मी माझी जीभ पार तिच्या पुच्चीच्या मुळापर्यंत घुसवत होतो.ती पुन्हा झडून विरस व्हायला नको या भीतीने मी माझी जीभ बाहेर काढली ,व पुन्हा तिच्या उरोजांकडे मोर्चा वळवला.

आता चिऊला राहवत नव्हते,ना राहवून ती म्हणाली कि घाल आता तुझा दाण्डा आत ,फाड एकदाशी माझी छकुली. हे ऐकून मी माझा साडे-सहा इंचाचा दांडा तिचे पाय आणखी फाकवुन तिच्या पुच्चीवर ठेवला.व हळूहळू आत सारण्याचा प्रयत्न करू लागलो पण प्रत्येकवेळी असफल ठरत होतो,काही केल्या तिच्या पुच्चीत माझा दांडा जात नव्हता , कारण चिऊ अजून कुमारीच होती ,मग मी एक उशी तिच्या कमरेखाली ठेवली व पुन्हा तिच्या पुच्चीत दांडा सारू लागलो पण तिला खूप त्रास होऊ लागल्यामुळे ,मला ती झवण्यास नकार देउ लागली .मी तिची समजूत काढली व आता मी तिला घरातील तेल आणायला सांगितले ,ती खोबऱ्याचे तेल घेऊन आली मी ते लगेचच बोटावर घेऊन तिच्या पुच्चीत घातले ,व थोडे पुच्चीच्या मुखावरही ठेवले .

नंतर तिला थोडे तेल माझ्या दांड्यावरही लावायला सांगितले.तिने लगेच तेल हातात घेऊन मालिश करू लागली .तिला थांबवून मी माझा मोर्चा तिच्या पुच्चीकडे वळवला ,यावेळेस तीही मला खूप प्रतिसाद देत होती ,हे पाहून मी फारच चेकाळून गेलो होतो .मी माझा दांडा ती पुच्चीच्या मुखावर बरोबर लावला व दोन्ही हातानी तिचे हात पकडून ठेवले ,व एक जोराचा दणका दिला, माझा केवळ २ उंचच दांडा तिच्या पुच्चीत गेला होता ,तशी चिऊ मोठ्याने विव्हळू लागली ती मोठ्याने आई आई इआई इ आई ग ग इ आई ग इ ग इ… इ ..उ उ उ आई इ इ करत होती ,कोणी ऐकायलाहि जवळ नव्हते कारण घराच्या चारही बाजूने ऊस लावला होता शेजारची घरे अंतरावर होती त्यामुळे.मी त्याच स्थितीत थांबलो व तिचा आवाज कमी झाल्यानंतर मी पुन्हा एक दणका मारला..

जवळपास माझा साडे-सहा इंचाचा दांडा पार तळापर्यंत पोहोचला होता .चिऊ जोराने हात-पाय हलवून तडफडून सुटण्याचा प्रयत्न करत होती ,यावेळेस मी माझा एक हात तिच्या तोंडावर ठेवला होता ,त्यामुळे तिला आवाज करता आला नाही ,पण तिचे विव्हळणे चालूच होते,खाली तिच्या पुच्चीतून रक्ताचा पाट लागला हे पाहून ,पहिल्यांदा मीही घाबरली होतो ,पण नंतर कळले कि मीच चिऊला कळीतून एक फुल बनवले आहे,एका मुलीचे कौमार्य तोडून तिला एक बाई बनवले आहे .मग मी कोणतीही हालचाल ना करता ,तसाच पडून राहिलो व थोड्या वेळाने चिऊचा प्रतिकार मावळताना पाहून मी हळूहळू माझा दांडा तिच्या पुच्चीतून आत-बाहेर करण्यास हालचाल सुरु केली ,तशी चिऊ देखील मला खालून प्रतिसाद देऊ लागली ती आपली कंबर वर उचलून माझ्या दणक्यांना साजेशी अशी वरखाली हालचाल करू लागली ,याचा फायदा झालं कि माझा दांडा पार तिच्या गर्भाच्या मुखापर्यंत वाजवुन परतत होता .

मी चिऊला पुच्चीत खालून जोरदार दणके देत हाणत होतो ,माझ्या प्रत्येक दणक्याबरोबर चिऊ तळापासून हालत होती ती थरथरत होती तिची हालचाल पाहून मला अधिकच जोर येत होता .मी पुन्हा जोराने दणके मारणे चालू केले,तशी चिऊ जोरजोरात आई आई ग आई इ इ ए ए ए आई आई आई इ इ ……इ .इ.इ….उ.उ.उ.ऊ..आई ….अशी विव्हळत होती.

चिऊची आणि माझी लय अगदी मस्त जमत होती .वीस-एक मिनिटानंतर मला जाणवले कि मी जवळ येतोय . चिऊही तोपर्यंत दोन तीनदा झडली होती .तिच्या वीर्याने खालची चटई अंधारातही चमकताना दिसत होती .मी तिला करकरून झवत होतो,चिऊ माझे सर्व दणके डोळे मिटून सहन करत होती .काहीवेळाने तिच्या पुकच्चीतुन फच फच फच फच चप चप असे मादक आवाज येऊ लागले.त्या आवाजाने पूर्ण खोली भरून गेली होती. मी गळणार हे जाणवताच मी तिला खुणावले ,तर तिने आताच गाळण्याचा इशारा नजरेने केला.अखेरच्या युद्धात मी तिला खालून जोराने दणके देत देत तिच्या पुच्चीतच माझे वीर्य सोडले .तिलाही माझ्या गरम गरम वीर्याचा फवारा तिच्या पुच्चीत गळल्याचा अनुभव झाला .तिच्या चेहऱ्यावर संतुष्टीचे भाव स्पष्ट उमटलेले दिसत होते.आमचा हा खेळ तब्बल तीन तास चालला होता ,आम्ही एकमेकांच्या अंगावर नागडेच पडलेले होतो .अर्ध्या तासाने चिऊ उठून पुन्हा माझा दांडा तोंडात घेऊन चोकून काढत होती ,मी पुन्हा घोड्यावर स्वर झालो.

मीही तिची पुच्ची पूर्ण चाटून पुसून साफ केली व नंतर ,यावेळी मी चिऊला कुत्रीसारखे गुढग्यावर भर ठेऊन वाकायला सांगितले.सांगितल्याप्रमाणे तिने केले,यावेळी मी मागून दांडा तिच्या भरदार फुगलेल्या नितंबाच्या फटीतून फिरवत शेवटी पुच्चीत घटाला ,यावेळी मी तिचे पूर्ण दही घुसळून काढले.चिऊला मी मागून कचाकचा झवत होतो ,माझ्या प्रत्येक दणक्याबरोबर चिऊ पुढे मागे होत होती ,मी एका हाताने चिऊची कंबर पकडली होती व दुसऱ्या हाताने तिचा एक उरोज हातात पकडून दाबत होतो.यामुळे ती लवकरच गळून गेली .आता मीही दुसऱ्यांदा तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडले व आम्ही एकमेकाला मिठीत घेऊन तासभर पडून राहिलो.

यानंतर कित्येक वर्षे आम्ही रोज एकमेकांना झवत होतो.अगदी चिऊच्या लग्नाच्या आदल्या दिवसापर्यंत मी चिऊला अक्षरशः धुऊन काढले ,कारण तिला माझी सवय लागली होती,कालांतराने मी तिच्या घरी नाही गेलो तरी ,ती स्वतः माझ्या घरी येऊन माह्याकडून रोज झवून घ्यायची,

अशाप्रकारे आजपर्यंत मी व चिऊ आमचा खेळ घेलायचो ,आज सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे ती सासरहून तब्बल दोन महिन्यासाठी आली आहे,
आता लवकरच पुन्हा भेटू.