અમીર શૅઠાણી અને ગરીબ નોકર

અમીર શૅઠાણી ઓને નોકરો રાખવાનો શોખ હોય છે, મારો એક મીત્ર ખુબજ અને રુપાળી યુવાન સ્ત્રીના ત્યા નોકરી કરે છે ખુબસુરત શૅઠાણીનો પતી વધારે ઘરે હોતો નથી

યુવાન પત્નીની ચીકની ચુતને રોજ લંડનો સ્વાદ જોઇએ તે પોતાના યુવાન હટાકટા નોકર પર રોફ જમાવીને પોતાના કબજામા લઇ લે છે નોકરને કોઇ પણ વાંકમા લઈને શયનખંડમા સજા આપવા માટે બોલાવીને થપ્પડ મારીને તેના બઘા કપડા ઉતરાવી નેતરી સોટી વડે ફટકારીને લાચાર બનાવી પોતાના પલંગમા નીચે સુવડાવીને તેનો લંડ હાથમા લઈને ટાઈટ કરીને નોકરને ખુબસુરત અને મોટા સ્તનોને માલીશ કરવાનો હુકમ આપે છે

નોકર દ્વવારા માલીશ કરાવીને શેઠાણી નોકરનો ટાઈટ થયેલો લંડ પોતાની ચીકની ચુતને સંતોષ થાય ત્યા સુઘી ચોદે છે તો મીત્રો આવી હોય છે નોકરોની જીંદગી