એમ.એમ.એસ. બોલીવુડ હિરોઇન ની ચૂદાઇ .

થોડા વખત પહેલા એક ” એમ.એમ.એસ. બોલીવુડ  હિરોઇન ની ચૂદાઇ ” મોટા શહેરોમા ઘણા મોબાઇલ ફોન મા પહોચી ગયો હતો , તે મેસેજમા એક હિરોઇન ચોદાતી બતાવેલ હતી . પહેલા તો એક સુંદર યુવાન તે હિરોઇન ને એકાંત જંગલમા લયી જાય છે .
જંગલમા તે તેણી ની સાડી ઉતારી દે છે તેઓ એક બીજા ના શરીર સાથે ચીપકી ને માલીશ કરતા નાચે  છે અને નાચતા નાચતા બંને બધા કપડા કાઢી નાખે છે તે હિરોઇનના સત્નો દબાવી ને સીધી ઉભી રાખી ને તેની ચૂતમા લંડ ચડાવી ચોદવા લાગે છે , જ્યારે ચૂત ચોદી ને થાકી ગયા ત્યારે તે હાલત મા જ તેણીની ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાંડ પણ મારી લે છે .
આ એમ.એમ.એસ. બોલીવુડ શહેરમા ફરવા લાગતા કાયદાની નજરમા ચડી જતા તેઓ એ તે ઘણા મોબાઇલ ફોન મા થી રીમૂવ કરાવ્યો હતો છતા હજુ પણ તે મોબાઇલમા ફરી રહ્યો છે .