Meera kota sukka – 3

Nama akka aditi malgudhmele nanu yochane madtide rishi navu madidela nodidana antha avanige call madonna andre number erlila hage yochane madtide avaga FB li avanu sikda friend request kallusde amele avana FB posts check madtide adhrali avanu mate avana gf tanu du sikapate photos ethu. Ashtrali avanu friend request accept madda. Nanu messanger ali chat madonna anta start madde.

Nanu : Hi rishi

Rishi : Hi arya

Nanu : yeshtu dina aytu maga neena nodi, hegh ediya

Rishi : chanagi edhini maga neenu hegh ediya anta kellda

Nanu : Fine ande.

Rishi : maga e vishya nana yava frnds gu hell beda anda.

Nanu : ela maga yarigu hellala, neenu ashte maga yarigu hellbeda andhe.

Rishi : thanks maga.

Nanu : start maddhe maga yavaginda neenu mathe tanu love madta edira ande.

Avanu : maga 2 years aytu & neena jothe edha hudgi yaru anda.

Nanu : Meera anta maga nana close frnd.

Avanu : frnd hu lover alva.

Nanu : ela maga bari frnds.

Rishi : maga frnd jothe ne sex ha.

Nanu : hu maga gothilde start aythu.

Rishi : maga hegh helltini anta bejar madko beda meera tumba sexy aghi edhalle.

Nanu : yen hellbeku gotagde thanks andu lo neenu kuda tanu jote madtidala adu full nude aghi baya aglilva.

Rishi : ela maga night elige yaru barala navu 3 months enda barta edivi but evate nivu bandidu.

Nanu : neevu yavagha bandri.

Rishi : navu bandu 30mins adh mele nivu bandidu.

Nanu : maga hagidre navu madidu yela nodudra.

Rishi : hu maga nanu mathe tanu ebhru nodudvi.

Nanu : tanu kuda full nodudla

Rishi : avallu adhuna nodkondu nana tunne na enu chanaghi chipudlu gota.

Nanu : kathle agitu alva adhru yela kannusta.

Rishi : hu maga full kannusta etu meeradu mole tullu & neenu chipidu & avallu chipidu & neenu avallna bagguskondu keydidu.

Nanu : Tanu yenu hellilva

Rishi : avallu neena tunne na nodi lo nodu avandu yesht udda edhe andlu.

Nanu : yeppa

Rishi : maga neena ondu kelltini bejar madko bardu.

Nanu : hellu maga bejar madkollala.

Rishi : maga ondh sala meera tullu na chipbeku anustide.

Nanu : lo en hellthidiya anta shock adhe.

Rishi : lo nijja kanno avallu yesht sexy aghi edalle avalla mole nodudre nana tunne tight agute, bekidhre neenu tanu jothe madu ande.

Nanu : Tanu jothe na.

Rishi : hu maga bekidhre tanu na neenu keyyi merra na nanu keyytini.

Nanu : Lo tanu neena lover alva opkotalla.

Rishi : maga avallu neena tunne ge fidda aghogidalle.

Nanu : lo edhela agutha anta kellde.

Rishi : maga neenage edhu ishta na hellu first ande.

Nanu : onthara changi eruthe anustide.

Rishi : sari hagidre nalle tanu manege ba ali matadonna hegh opsodu anta anda.

Sari antha helli ebhru number exchange madkondo. Amele nanu malukondu yochane madtide tanu molle tullu yela, nana tunne full stand aghi akasha nodta etu. Pakkadali akka bere malgidalle but avalla bage nanage yavde sex feel erlila. Hage malukonde but kansali yela meera mathe tanu bartidru nanage gotilde nama akka na hug madkondu malgide nana tunne avalla back ge correct agi othuta etu but edhu yavdu nange gothila yake andre nanu kansali meera na hug madkondu edhini anta ankondide but nama akka ge yechara agitu & avallu nana tunne size yela nodidalle anta nanage gothirlila.

Morning yedde amma bandu coffee kotu hodru & akka ready agta edlu. Nanu kellde en akka college ga anta avaga avallu hu kanno lab exam edhe ba nana drop madu andlu. Nanu sari anta bega hogi fresh ade avallu ashtrali brk fst madi ready edlu. Lo baro nanage time aytu andlu. Bande akka 2 mins ande. Nanu kuda ready aghi hode nana nodi en sahebru tip top agi ready agidira en samachara andlu. Nanu yenu ela akka neena drop madi nanu nana frnd maneghe hogbeku ande. Sari nadi nange time aytu anta helludlu. Ebhru bike ali horto hogh bekadre akka kelludlu. Yaro adu hudgi nanage helle ela neenu love madta erodu andlu nama akka. Nanage full shock aytu but yenu gotilde ero tara yar akka nanau yaruna love madli hellu ande. Avaga avallu nanage yela gotu sullu hellbeda hellu andlu. Nanu yaru ela akka edre hellalva neenage ano astrali college bantu. Avallna drop madi alinda rishi mane kade horte hage avanige call madi hellde barta edhini anta.

Avara mane nanage nenpitu coz school days ali tumba sala hogide, avara mane munde bike park madi gate open madkondu hode ashtrali avara amma bandu neenu arya tane andru nanu yak aunty martbitra nana ande (aunty hesaru Rekha anta). Avga neena heg marli arya ba ollage andru. Nanu ollage hode ali avara appa sofa mele kutidru avaru thumba close agi ertidru nama jothe avaginda (uncle hesaru shekar anta). Nanu hogi avara munde kuthkondu full jolly agi matadta edhe astrali rishi snana madkondu bandu maga 5 mins ready aghi bartini anda. Aunty brk fst hakondu bandu kotru nanu uncle jote matadkondu thintide. Uncle hage girl friend bage kelludru nanu yaru ela uncle ande avaga lo nijja hellu andru ela ande avagha uncle nina age ali nange ebhru girl friends edhru andru avaga ollagade enda aunty rii yeno hellta edhira andru avaga uncle yenu elappa anta kannu hodidu sumane adhru. Amele rishi kuda ready agi bandu tindi thida amele ebhru alinda tanu manege horto.

Tanu manege hodo avallu bega ollage bani andlu so ebru avara manege ollage hoda avallu helludlu avara appa amma maduve ge hogidare avaru barodu ena sanje ne anta rishi avall jote matadta edha nanu hage avrna nodta edhe. Amele muru jana sofa mele kuthkondu matadtho edho halledhu nama school days & frnds bage.

Amele tanu ne start madudlu yaro hudgi neena jothe edhlala nene anta. Avaga hellde avallu nana close frnds anta. Avga avallu shock aghi nina girl frnd alva andlu. Nanu ela kanne just frnds ashte ande. Avaga neenu lucky kanno frnd jothe sex madtidiya andlu hage ne lo ninu yesht chanagi sex maddhe gota andlu. Nanu kuda tempt aghide already howda heghe ande.

Avaga avallu neenu avalldu tullu chptidala adu matra ena kannali ede anta helli avalla tullu na avallu press madkondlu. Avaga rishi en tanu full tempt agidiya anda avallu hu kanno antha helli lipk kiss kotlu rishi ge. Avanu avalla mole press madta enjoy madtida. Nanu ed en naditide anta yochane madtide. Amele tanu lo neenu class ali edaga yesht decent agi edhe evagha poli aghbitidiya andlu. Nanu le nanginta nevu sikapte poli aghidira nana munde ne e thara sex madta edhira ande. Avaga avallu navu nodlilva neenu madidu anta kannu hodudlu. Ashtrali rishi avalla top ollage kai haki molle press madtida. Avaga avallu hmmmm rishi haa haa anta kugta edhlu. Nanage tadkolloke agthirlila nanu tunne pant ollage full tigt agitu. Avaga tanu helludlu arya meera opkotala e thara sex madoke anta. Nanu avaga gotila kanne mathe hegh kellodu anta gotagtila ande. Avaga avallu ho neenage sikapate ishta ero hage edhe anta helludlu. Ashtrali rishi hu kanne navu night chat madi matadkondu avaga hellda avanigu ishta edhe anta adhike eli matadonna anta kardidu anta helli avalla pant mathe panty yerdu yelludh bita. Evaga avallu tullu kannta etu but top ena teghdirlila avallu hage nana kade talle hakondu malukondu rishi ge tullu torusta chippu baby andlu. Avagha rishi avalla tullige bai haki chipoke start maddha avallu Ahhhhh. hmmmmmmm. mmmmmm. Antha edlu nanu nana tunne na zip open madi horagade tegde tadiyoke agade avaga tanu nana tunne na nodi lo rishi evandu tunne na nodu yesht dhappa mathe udda ede andlu. Avaga rishi hage mele yedu nodi maga en heghe bellsidiya andu mathe tullu chipoke shuru madda. Avallige asse aghi avana tunne na kai ali hidkondu chipoke shuru madudlu. Nanage yel eldhe ero sukka full gantlu ollage hakondu chipta edalle nanu avalla top remove madi avalla mole na press madtide. Amele avallu yedu hage sofa mele ne ninthkondu nana munde bandlu correct aghi evaga avalla tulu nana face munde edhe. Aga nanu rishi na nodde avanu chippu maga parvagila anda nanu avalla tulluna hage nalige li savrta edhe ashtrali avanu yedu bandu nana pakka kutkonda. Avallu hmmm arryyyyaaaa come on haaa haaaa antidlu avaga rishi maga en tunne yesht inch edhe anta andha nanu 7 edhe kanno nindu ande avaga avanu 4 inch edhe anda.

Avaga tanu helludlu rishi neenage asse adhre chipu parvagila. Nange shock aytu but nanu tanu tullu chipodrali busy edhe. Avaga avanu kellagade kutkondu nana tunne ge bai haki chipoke start madidha. Nange hostara feeling gay sex anta but edhu bisexual anta amele gotaytu. 3 jana full huchur tara sukka anubhavistha edhivi ashtrali nanadu leak aytu rish full aduna kudidhu nekida nanu matra avalla tullu na bidde chipi kachtide avallu odadta edhlu lo fuck madro ebhru nu anta kirchta edhlu. Avagha avallu sofa mele malukondlu rishi full nude agida avana tunne full rod tara gati agitu avaga tanu yeno nindu evatu rod thara gati agide anta kannu hodudhlu. Avaga rishi avana tunne na nodi nana tunne bellitide andu avalla tullu olage tunne na nukida avalla ahhha nidana chinni andlu nanu mathe tanu bayi ollage nana tunne ete. Avallu full enjoy madtidlu tullu mathe bayi yerdu kade tunne Avanu avallana sariyagi keytida nanu avalla bayi ge ne fuck madta edhe. Avaga avanu arya ba tanu na fuck madta nanu tunne chipustini anda nanu evaga yedu bandu tanu tullu ali tunne ettu tallide adhu avallige novu aythu ansuthe kirchkondlu nanage ena josh bantu avaga ena force aghi onde sala thallide avallu ammmaaaa anta kirchkondlu rishi maga neena tunne hakudre hardogute ashtu dhappa edhe anda. Nanage ena josh bandu pata pata anta keytide rishi avalla mele 69 position ali malukondu tunne na tanu bayige eta nanu tanu na gatiyagi keyta edde rishi avaga avaga nana tunne kellahe savrta edha. Tanu already 2sala leak madkondu sukka padta edhlu nangu baro tara aytu avaga tanu na kellde nanage bartide anta avaga bido ollage bidoo andulu nanu ena force agi keytide nanu hmmmm haaa haa anta rasa na avalla tullu ollage harusde. Rishi ena out madirlila nanu hage susth aghi avalla pakka malukonde avaga rishi bandu tanu tullu ge avana tunne haki keytida amele tanu rishi chipoke kodu andlu. Avaga rishi tunne na avalla bayi ollage hakda, avallu chiptane edhlu avanige out ago tara aythu sudden agi tunne na tegda adu avalla face mate mole mele harusda amele yela smile madkondu hage sofa mele ne malukondo. Amele yela yedhu enondu sala bed room ali chanagi keydhadi plan maddo hegh meera na e group ge seruskollodu anta. Avaga tanu andlu yela trip hogonna night full drinks madi madonna avaga avallu opkobodu anta andlu nanu plan chanagide yel hoghonna ande avaga rishi goa hoghonna anda. Nanu mathe tanu spper agi eruthe anta ok ando but meera maneli problem erlila coz avaru swalpa open type frndz jote trip hoghoke beda antirlila.

Amele yela otige snana madi nanu mathe rishi alinda horto amele avara manege hoghi avana room ali 2 hours malukondu. Yedu time nodudre already 8 agithu amele nanu avanige mathe avara appa amma ge lelli manege horte. Manege bandhmele nanage yochane bantu akkange yak ethara doubt bantu anta.

Story swalpa length aytu ansudre comment madi, ela story changide andru comment madi. Avaga nanage bariyoke spoorthi sigute.