મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૬]

ભાગ ૫ માંથી ચાલુ.. નીચા નામી ને મેં ભોસ પર બચ્ચી કરી . આંગળી ના ટેરવે હલકા સ્પર્સ થી હું ભોસ પંપાળવા લાગ્યો . મોટા હોઠ પહોળા કરી બે આંગળી ઓ અંદર ફેરવી અને ક્લાએતોરીસ રમાડી. ભોસ માંથી વધુ કમ્રસ ઝરવા લાગ્યો . મસ્તાની ના કુલા હલકા પડી ગયા. જયારે મેં કલએતોરીસ ને મારા હોઠ વચ્ચે લઈને ચૂસી ત્યારે મસ્તાની સહન નો કરી સાકી . મારા વાળ પકડી મારું માથું જરા ખસેડી લીધું . અને બોલી : મામુ , ત્યાં ના અડીસ મને બહુ ગલી થઇ છે .

ક્લીતોરીસ ને છોડી મેં ચૂત નું કાણું પકડ્યું અને પામ્પડ્યું , ધીરે થી પહેલા એક અને પછી બે આંગળી ઓ ચૂત માં ઘાલી . કાણું સાંકડું હતું પણ લાળ થી લાબ્બાદ ભીનું હોવાથી આંગળી ઓ સહેલી થી અંદર જી સાકી પણ યોનીપટેલ આવતા અટકી ગઈ. જરા જરા અંદર બહાર કરી ને મેં આંગળી થી ચૂત મારી . પછી ગોળ ઘુમાવી ને અને પહોળી કરી . ચૂત નું કાણું પહોળું કર્યું. ધીરે ધીરે ૩ આંગળી ઓ સહેલી થી જી સકે એટલું કાણું પહોળું થયું . મસ્તાની ની ભોસ માં ઉતેજના ખુબ જ વધી ગઈ . એના કુલા ડોલવા લાગ્યા . શ્વાસ જોરથી ચાલવા લાગ્યા. બાદમ માં કંપારી થઇ જવા લાગી , એઉવાલા ઉભા થઇ જવા લાગ્યા. એનાથી રહેવાયું નહિ ,, એ બોલી ચલ ને મામુ , કેટલી વાર ?

મેં છેલ્લી ચેતવણી આપી . : મસ્તી , આ છેલ્લી તક છે ના પડવાની , ઈચ્છા નો થતી હોઈ તો.. . મને એને આગળ બોલવા નો દીધો . એ વચ્ચે બોલી : બકવાસ બંધ કીર ને જે કરતો હોઈ એ કર.

ખભા પર થી એના પગ ઉતારી હું ઉભો થયો , એના કુલા નીચે નાનો તકિયો મુક્યો જેથી ભોસ
ઉંચી થઇ લંડ ના લેવલ માં આવી જાય. મસ્તીની એ જાતે જ જાંઘ પહોળી કરી , પગ ઊંચા પકડી રાખ્યા. એક હાથે ભોસ પહોળી પકડી અને બીજા હાથ માં લંડ પકડી કલીતોરીસ પર ઘસ્યો . મસ્તાની તરફડી ઉઠી , એના નિતંબ સ્થિર રહી સકતા નો હતા . મંદ મંદ મેં લંડ નું માથું ચૂત ના મો પર ટેકવ્યું . અને હળવા દબાણ થી અંદર ઘાલ્યું . માથું યોની પટલ સુધી જી શક્યું . એક વાર લંડ ચૂત સાથે ફસાયો પછી હું આગળ જુકી ને એના પર સુઈ ગયો . અને ફ્રેંચ કીસ્સ કરવા લાગ્યો . મસ્તાની એ મારા ગળે હાથ વિન્તાડ્યા અને મને પકડી લીધી . એના કુલા ના દોલવાના લીધે લંડ અંદર બહાર થતો હતો . મેં સાવધાની થી ડક્કા મારી છોડવાની સરુઆત કરી . ચૂત માંથી લંડ નીકળી જવાની દહેસત થી મેં કિસ છોડી અને કહ્યું : વહાલી . જરા ધીમી પદ, આટલા કુલા ના હલાવીસ.

એ બોલી : મ મ્માંમું . ઓહ સીઈ ઈ ઈ હું.ન.નથી.ઉસ્સ્સ.નથી..હલાવતી..ઓ .ઓ હ હ ..મને.કઈ…થઇ છે..મ..મ્મ્માંમું મને. પકડ.

વધુ રાહ જોવાની મારી તૈયારી નો હતી . મેં એને કમર ફરતે હાથ વીંટાળી કસી ને પકડી . મોથી મો ચોટાડી દીધું . અને એક જોરદાર ઘોદો એવો માર્યો કે યોની પતલ તોડી આદ્ધ જેટલો લંડ ચૂત માં ઉતારી ગયો . રોકાયા વગર હળવા દબાણ થી મેં આખો લંડ ચૂત માં સમાવી દીધો . મસ્તાની ચીસ પડી ઉઠી પણ મેં મારા મો માં ઝીલી લીધી . દર્દ થી એ તરફડી ઉઠી . દક્કો મારી મને ઉતારી દેવા પ્રયત્ન કરવા લાગી . હું એનું મો ચુસતો રહ્યો .. અવેસ માં આવી ને એને મારા હોઠ પર બચકું ભરી લીધું. બાકી નું ભાગ ૭ માં વાંચો .