મલ્લુ આંટી સમાજમા સેક્સ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે .

મલ્લુ આંટી  આપણા સમાજમા  છોકરી જ્યારે લગ્ન કરી ને માતા બની  જાય પછી તેને આંટી કહેવાય છે . પણ અહીંયા આપણે જુદી જાતની આંટી મલ્લુ આંટી ની  વાત કરશું તેઓનુ કામ પુરુષો ને  સંભોગ કરીને ખુશ કરવા અથવા તેના માટે બીજી છોકરી અથવા આંટી  તૈયાર કરી આપવી .
અમારા શહેરમા આવી ઘણી મલ્લુ આંટીઓ રહે  છે , તેઓ ગ્રાહક ની મરજી પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી દે છે . મે  એક વાર તેની મદદ લઇ ને કોઇ છોકરી  ને ચોદવા નુ નક્કી કયૃ , તેણે મારા સાથે  ભાવ અને સ્થળ નક્કી કરી લીધુ અને તે  ટાઇમે તેણે એક સુંદર યુવાન છોકરી ને  સ્થળ પર મોકલી દીધી .
તેને જોયા પછી  મારી ખુશી બમણી થઇ ગયી , મે  તેને પહેલા કોણ ચોદશે તે વાત કરી તો તેણી એ કહ્યુ કે જો તુ મને ચોદવા દેશે તો તેણી મને વધુ ખુશ કરી આપશે .આમ વાતો કરતા હતા ત્યારે  તેણે સરસ વાત કરી  સીક્કો ઉછાળી ને નક્કી કરી કરી લઇએ .
આ વાત  અમે બંને માની ગયા સીક્કો ઉછાળતા  મારો વારો પહેલો હતો મે તેને મારા શરીર  સાથે દબાવી ને ચુંબનો કરી નવડાવી દીધી  તેણે મારા કપડા ઉતારી મારા લંડ ને  હાથ મા લઇ ને ચુંસવા લાગી તેણે ચુંસીને  મારા લંડ ને ખાલી કરી દીધો અને તેમાથી  નીકળેલ બધો માલ તે પી ગઇ .
ફરી થી  તેણે લંડ ને હાથ અને હોઠો મા મુકી ને ટાઇટ કરી દીધો પછી તેણે સુઇ ને મને  તેના ઉપર લઇ લીધો મારા લંડ ને તેની ચૂતમા મુકી ચોદવા નુ કહ્યુ મને તેની કડક  ચૂત ને ચોદવામા મજા પડી રહી હતી કે  અચાનક જ મારો લંડ ખાલી  હવે હું પણ  થાકી ગયો હતો મે તે છોકરી ને  મલ્લુ આંટી પાસે મોકલી આપી .આમ મલ્લુ આંટી એ મને મજા કરાવી .