લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે , તેના વડે જ સ્ત્રી ને તે વશ કરી શકે છે અને જેમ લન્ડ  મોટો અને જાડો હોય તેમ સ્ત્રી ઓને ચોદાવવા મા વધારે મજા પડે છે . જો કે હવે તો બજારમા એવા રમકડા ઉપલબ્ધ છે તેના ઉપયોગ વડે લન્ડ ને મોટો તેમજ જાડો કરી શકાય .
મે મારા જન્મ દિવસે મારી પત્ની ને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે લન્ડ પર ચડાવવાનુ રમકડુ  લીધુ અને રાત્રે તેને લન્ડ પર ચડાવીને  ચુંસવા આપ્યુ તેણી ખુશ થઇ ગયી તે જ્યારે  ચોદાવા માટે તૈયાર થઇ ગયી ત્યારે મે  તેની ચૂત મા ચડાવી ને પુરી તાકાત વાપરી  ચોદવા લાગ્યો  તેને પણ મજા આવતી હતી  .
થોડા ઝટકા લાગતા તેની ચૂત ફાટી ગયી  પણ મારો લન્ડ હજુ પણ ટાઇટ હતો માટે મે તેની મોટી ગાંડ મા ચડાવીને ગાડ  મારવા લાગ્યો  તેને ગાંડ મા મોટો લન્ડ જવાથી  થોડી વાર મા તે પણ ફાટી ગયી  પણ ખરેખર અમને બંને ને મજા આવી .
http://workyourpenis.com આ વેબ સાઇટ પણ તમને મદદ કરી શકે છે અને તે પણ મફત .
આમ મોટા લન્ડ ના ઉપયોગ વડે સ્ત્રી ઓને  વધુ ખુશ કરી શકાય છે .