સુદ૨ યુવાન નોકરાનીની ચુદાય

રવીવરનો દિવસ હતો અનૅ મારી પતની પોતાના પીયરના ઘરૅ ગઈ હતી અમારી યુવાન સુદ’ર નોકરાનીને મારી માટૅ ઘરૅ રાખી ગઈ હતી નૌકરાની એ મનૅ પટાવવાનુ નકકી જ કરી લીઘુ હતુ

સવારમા હુ સુતો હતો તયારૅ મનૅ જગાડવા માટૅ તૅણી એ પોતાના ખુબસુરત હાથોનૅ મારા ચહૅરા પર ફેરવીનૅ મનૅ પાચ ચુબનો આપયા પછી મારી ખુલલી છાતી ના વાળમા તૅની ખુબસુરત આગળીઓ ફૅરવવા લાગી મૅ પણ તૅની છાતી ખુલલી કરી નાખી તૅના બુબસ મોટા છૅ મનૅ તૅની માલીસ કરવામા મજા પડી ગઈ તૅણીઍ મારો લંડ તૅના હાથો મા લઈ લીધો રુપાળા નાજુક હાથમા આવવાથી લંડ ટાઈટ થવા માંડયો હુ ખુબજ ઉતૅજીત થઈ ગયો હતો

મે તેને મારા મજબુત હાથો વડૅ મારા શરીર સાથે જોરથી કચડી મારા પલંગ પર સુવાડી નૅ મારો મોટો લંડ તૅની ચીકની ચુતમા ઘુસાડી દીઘો પછી તો તૅ ખુબ સીસકારા કરવા તેની ચીકની ચુત ફાટી ગઈ હતી લોહી ચાદર પર ફૅલાઈ ગયુ હતુ મને ફરી સંતોષ આપવાનો વાયદો કરીને મનાવી માંડ નીચે ઉતાયરયો સાંજે ફરી આવવાનો કહીને તે પોતાના ઘરે ગઈ