તમે ક્યારેય કોઇ છોકરીને ગાંડ મારતી જોઇ છે ?

તમે ક્યારેય કોઇ છોકરીને ગાંડ મારતી જોઇ છે  ? મે જોઇ છે , મારો જોયેલ એક પ્રસંગ   હું દિલ્હી મારા ધંધાના કામ માટે ગયો  ત્યા એક મીડીયમ ગેસ્ટ હાઉસ માં રુમ બુક કરી મારુ કામ કરવા ચાલી ગયો રાત્રે  મારુ કામ પતાવવામા મોડુ થઇ ગયુ હતુ , હું બહારથી જ મારા મીત્ર સાથે જમીને  રુમ પર આવ્યો હતો .

સુવાની જગ્યા બદલી જવાના કારણે મને ઉંઘ નહોતી  આવતી થોડી વાર પડખા ફેરવીને મને  કંટાળો આવવા લાગ્યો તેથી હું બહાર  લોબીમા ફરવા લાગ્યો ફરતા  ફરતા મે જોયુ  કે એક રુમ ની બારી ખુલ્લી હતી તેમાંથી  છોકરીઓનો હસવાનો અવાજ આવતો હતો  કુતુહલવશ મે બારીમાં જોયુ તો દંગ રહી  ગયો રુમની અંદર પથારીમા બે યુવાન  છોકરીઓ  છોકરીઓ  નગ્ન હાલતમા  એકબીજીના અંગો સાથે છેડછાડ કરી રહી  હતી .

મને જોવાની મજા આવી માટે હું  ત્યાં સંતાયને જોવા લાગ્યો  એક છોકરીએ તેની બેગમાં થી રબરનો લંડ બહાર કાઢી ને પોતાની ચૂત પર પહેરી લીધો  .તે લંડના આકારનુ રમકડુ હતુ , તે લંડ  તેણે બીજી છોકરીને વાકી વાળી તેની  ગાંડમા ચડાવી દીધો  અને પુરી તાકાત વાપરીને તેની ગાંડ  મારવા લાગી થોડીવારમા તેણે તેની  ગાંડ ફાડી નાખી .

પછી વારો બીજી  છોકરીનો હતો . તેણે પણ આવી રીતે તેની ગાંડ ફાડી તે બંને થાકીને એકબીજીને  વળગીને સુઇ ગઇ હવે મને પણ ઉંઘ આવવા લાગી હતી માટે મારા રુમમા જઇને સુઇ ગયો .